Puumarkkinakatsaus 9/2017

21.9.2017

Valtakunnallinen puumarkkinakatsaus 9/2017

Puukauppasyksyssä on aiempien vuosien ennusmerkit - havutukin kysyntä on hyvä

Alkusyksyn puukauppavauhdissa on ollut aikaisempien vuosien tahti. Syyskuun puoliväliin mennessä yksityismetsien puun ostossa ollaan neljä prosenttia viime vuotta perässä. Tukin ja kuidun hintakehitys on jatkunut melko vakaana. Markkinahakkuita on kuitenkin tehty hyvin vilkkaasti. Kuluvan vuoden tammi-heinäkuun hakkuumäärä yksityismetsissä oli kasvanut 11 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tämä yhdessä puun tuonnin supistumisen kanssa antaa hyvät lähtökohdat syksyn puukaupalle.

Puun käytön kannalta saatiin syyskuun alussa jälleen myönteisiä investointiuutisia, kun Metsä Wood suunnittelee LVL:n tuotannon laajentamista Punkaharjulla. Investointiaikeet ovat selvä osoitus suomalaisen metsäalan hyvästä kilpailukyvystä.

Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan havutukeista on edelleen parhaiten kysyntää. Melko runsaiden sateiden seurauksena kovan maan kohteet ovat halutuimpia, ja näiden kohteiden aktiivista markkinointia kannattaa jatkaa. Äänekosken sellutehtaan käynnistyminen näkyy paikoitellen kuitupuun kysynnän vilkastumisena, mutta kokonaisuutena kuidun ylitarjonta ei ole hellittänyt. Puun tuonti on supistunut, mutta havupuuhakkeen tuonti on kuitenkin kasvanut. Tämä yhdessä kotimaisen sahahakkeen tarjonnan kasvun kanssa heikentää merkittävästi harvennusleimikoiden kysyntää erityisesti talvileimikoiden osalta.

Mäntysahatavaran hintavaikeudet eivät hellitä

Suomen talouden hyvä kehitys on jatkunut, kuten myös koko EU-alueen. Monta vuotta jatkuneesta hitaan kasvun ollaan pääsemässä eroon. Tämän haittapuolena euro on selvästi viime aikoina vahvistunut dollariin, Ruotsin kruunuun ja Japanin jeniin nähden. Tämä rokottaa myös Suomesta euroalueen ulkopuolelle vietävien puupohjaisten tuotteiden hintakilpailukykyä.

Sahatavaramarkkinoiden kahtiajakautuminen ei ole hellittänyt. Tuotanto- ja vientimäärät ovat edelleen kehittyneet suotuisasti, mutta mäntysahatavaran hintakehitys on jatkunut heikkona. Saksassa kuusisahatavaran hinta on korkeimmillaan kolmeen vuoteen. Ainoa varovaisen suotuisa signaali mäntysahatavaramarkkinoilta on Pohjois-Afrikasta tulleet viestit mäntylankun kysynnän lievästä elpymisestä. Pidemmän aikavälin uhaksi mäntysahatavaran menekin kasvulle on monissa käyttökohteissa muodostumassa kilpailevien tuotteiden kuten MDF:n ja PVC-muovisten tuotteiden yleistyminen.

Kuusi- ja mäntysahatavaran hintaero on yhä poikkeuksellisen suuri kuusen hyväksi. Mäntysahureiden kannattavuus on syksyn aikana todella kovalla koetuksella, mutta tukin tarve on kuitenkin jatkuvaa. Metsänomistajienkin etu on, että mäntysahatavaratoimitukset eivät tyssää tukkipulaan. Puukauppojen kilpailutuksessa tukkiosan tarkka talteenotto on mäntysahatavaran vallitsevassa markkinatilanteessa keskeisempi kuin pelkästään ostajien tarjoamien kantohintojen vertailu. Näissä metsänomistajien kannattaa hyödyntää metsänhoitoyhdistyksissä olevia puunostajakohtaisia katkontatietoja.

Kilpailutus varmistaa puulle markkinatilanteen mukaisen hinnan, sekä parantaa puumarkkinoiden toimivuutta. Puukaupan onnistuminen ratkaistaan myös keskeisesti katkonnan valvonnassa ja tukin tarkassa talteenotossa. Puun ostajilta pitää myös saada kaikki valtakirjassa pyydetyt mittaustiedot. Muuten sovittuja minimirunkojen tai puutavaralajien mittaus- ja laatuvaatimusten toteutumista ei pystytä todentamaan. Metsänhoitoyhdistyksistä metsänomistajat saavat kaikki puukaupan tekemiseen liittyvät asiantuntijapalvelut.

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta löytyy osoitteesta: https://www.mtk.fi/metsa/puumarkkinat/markkinatieto/markkinakuvat/fi_FI/markkinakuvat/

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

 

Paikallinen tilanne:

Mänty-Saimaan alueella puukauppa käy vilkkaana edelleen

Mhy Mänty-Saimaan alueella puukauppa käy edelleen vilkkaasti. Havutukin kysyntä on hyvä, mutta myös muut puutavaralajit käyvät kaupaksi. Ostomäärät ovat viikolla 37 Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon alueilla ovat 5 % alhaisemmat kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Mhy Mänty-Saimaa on laatinut kuluvan vuoden aikana puunmyyntisuunnitelmia kuitenkin 10 % enemmän kuin edellisvuonna.