Puumarkkinakatsaus 3/19

02.4.2019

Puun tarjonta ylittää kysynnän – tukin ja kuidun hinnat laskussa

Puukaupan vauhti on viime viikkoina rauhoittunut, mutta kokonaisuudessaan yksityismetsien puukauppa on edelleen vuoden 2018 alkua edellä.
Kuluvan vuoden kymmenen ensimmäisen viikon aikana yksityismetsistä oli myyty puuta seitsemän prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna enemmän puuta.
Tammikuussa puuta Suomen metsistä korjattiin enemmän kuin koskaan.

Hakkuiden ja puukauppavauhdin perusteella puun ostajien sekä pystyvarastot että katkotun puun varastot ovat jatkaneet kasvamistaan.
Lisäksi puun tuontia on selvästi lisätty. Puuta tuotiin viime vuonna lähes kolme miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuonna 2017, eli pelkästään tuonnin kasvulla pystyttiin kattamaan toteutunut lisäkäyttö.

Viime viikkojen laskeva puun hintakehitys osoittaa, että puun tarjonta on ollut puun kysyntää suurempaa. Valtakunnallisesti havutukkien keskikantohinta uudistushakkuilla on laskenut viime syksystä lähtien neljästä viiteen euroa. Havukuidun hinnat puolestaan ovat viime syksystä laskeneet kuudesta kahdeksaan prosenttia. Alueellisesti kantohintojen lasku on saattanut olla vieläkin voimakkaampaa. Puukauppaa harkitsevien metsänomistajien kannattaakin tarkistaa paikallinen hintataso omasta metsänhoitoyhdistyksestään.

PTT:n ja Luken suhdanne-ennusteiden perusteella teollisuuden puun käyttö ja puumarkkinakehitys puukaupan ja hakkuiden perusteella on tänä vuonna suunnilleen viime vuoden suuruista. Massa- ja paperiteollisuudessa kapasiteetti on ollut pitkään täyskäytössä, mikä rajoittaa puun käytön kasvua. Puukaupan ja hakkuiden pysyvä lisääminen edellyttäisi uusia investointeja tai vaihtoehtoisesti puun tuonnin supistumista.

Vientimarkkinoiden epävarmuustekijät liittyvät kansainväliseen kauppapolitiikkaan

Vuoden 2018 tilinpäätösten perusteella Suomessa toimivan massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus ja puusta maksukyky ovat erittäin hyviä. Erinomaisen kannattavuuden taustalla on ennen kaikkea sellun poikkeuksellisen hyvä markkinatilanne. Lisäksi paino- ja kirjoituspaperin vientimäärien kehitys osoittaa, että Suomi on erittäin kilpailukykyinen maa puuta käyttäville toimialoille ja myös suunnitelluille investoinneille. Massa- ja paperiteollisuuden markkinanäkymä on suotuisa myös kuluvana vuonna. Sahatavaran vientimäärät laskivat vuoden 2018 aikana, mutta keskimääräiset vientihinnat nousivat vuodesta 2017.

Kilpailutus ja katkonnan valvonta kannattavat myös harvennuksilla

Hintakehityksen perusteella puun kysyntä on kokonaisuutena heikentynyt. Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan harvennusten ja ensiharvennusten menekki on kuitenkin kohtalainen. Hankintapuun hinta ja kysyntä ovat myös kehittyneet suotuisasti. Hankintahakkuisiin ei kuitenkaan kannata ryhtyä ilman kirjallista sopimusta puun ostajan kanssa. Mikäli metsänomistajalla on hyödyntämätöntä metsävähennyspohjaa, metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu on harvennusten hyvässä kysyntätilanteessa verotuksellisesti kilpailukykyinen vaihtoehto. Kuitupuun toimituskauppoja ei nykyisessä markkinatilanteessa edelleenkään kannata solmia liian pitkiksi.

Puumarkkinatilanne vaihtelee alueittain ja ostajittain. Metsänomistajien on järkevää tarkistaa puukauppatilanne oman alueen metsänhoitoyhdistyksestä. Sieltä löytyy kaikissa puumarkkinatilanteissa tarkin hinta- ja määrätieto. Erilaiset puukauppaan liittyvät lisät sekä kirjavat puutavaralajien hinnoittelukäytännöt ovat hyvin yleisiä, mikä heikentää julkisten hintatilastojen hyödynnettävyyttä.

Kaikissa puukaupoissa, myös harvennuskohteissa, puukaupan onnistumisen takaavat kilpailutus ja katkonnan valvonta. Nämä molemmat hoituvat luontevasti antamalla puukaupan teosta valtakirja metsänhoitoyhdistykselle. Taitavalla katkonnalla myös harvennuksista saadaan runsaasti tukkia. Puukaupan mittausasiakirjoilla on voitava todentaa, ett puukauppasopimuksessa sovitut ehdot toteutuvat. Epäselvissä katkontatapauksissa kannattaa hyödyntää metsänhoitoyhdistyksen asiantuntemusta ja tarvittaessa pyytää virallisen mittaajan lausunto.

Taimikot ja nuoret metsät hoitoon

Talven taittuessa hiljalleen kevääksi on taimikoiden varhaishoitotöiden sekä nuoren metsän hoitotöiden suunnittelun ja tekemisen aika. Metsätalouden kannattavuuden näkökulmasta molempien työt pitää tehdä ajallaan. Molempiin työlajeihin on myös hyvin runsaasti Kemera-rahaa käytettävissä, mitä ei kannata jättää hyödyntämättä.

Annan tarvittaessa lisätietoja.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
erno.jarvinen@mtk.fi
puhelin 040 3517978