Puumarkkinakatsaus 1/2019

18.1.2019

Kuitupuun kysyntä näyttää suotuisalta

Vuoden 2019 kotimaan puukaupan käynnistyessä puun ostajilla on merkittävästi aiempaa enemmän puuta varastoissaan. Niin pysty-, tienvarsi- kuin tehdasvarastot kasvoivat viime vuoden aikana. Vuonna 2018 yksityiset metsänomistajat myivät viikkotilastojen perusteella puuta 23 prosenttia edellisvuotta enemmän. Puukauppa kävi poikkeuksellisen vilkkaasti ihan jouluun saakka. Lisäksi puuta korjattiin ennakkotietojen mukaan yli kymmenys vuotta 2017 enemmän. Puun käytön kasvu metsäteollisuudessa oli selvästi puumarkkinoiden kehitystä vaatimattomampaa.

Hyvin todennäköisesti kotimaisessa puukaupassa kysyntä on alkuvuonna viime syksyä heikompaa. Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan havutukkien kysyntä on jo kokonaisuutena heikentynyt, ja koivutukin kysyntä on havutukkia suotuisampi. Suomen puumarkkinoilla vallitsee tällä hetkellä poikkeuksellinen tilanne, sillä kokonaisuudessaan kuitupuun kysyntä näyttää tukkia valoisammalta. Vuoden vaihteen myrskyt saattoivat yksittäisille metsänomistajille aiheuttaa valtavat taloudelliset tappiot, mutta kokonaisuudessaan vahingot jäivät vaatimattomiksi.

Puumarkkinatilanne vaihtelee kuitenkin alueiden välillä melko paljon ja metsänomistajien on järkevää tarkistaa puukauppatilanne oman alueen metsänhoitoyhdistyksestä. Sieltä löytyy kaikissa puumarkkinatilanteissa ajantasaisin, monipuolisin ja tarkin puukauppatieto. Tätä ei kannata missään tapauksessa jättää hyödyntämättä. Lisäksi tilastoimattomat hinta- ja määrälisät sekä kirjavat puutavaralajien hinnoittelukäytännöt ovat hyvin yleisiä, mikä heikentää julkisten hintatilastojen hyödynnettävyyttä.

Puumarkkinoiden toimivuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että puukauppaa harkitsevat metsänomistajat toimivat vallitsevan puumarkkinatilanteen mukaisesti, ja tarjoavat myyntiin markkinoilla eniten kysyttyä puuta. Kuitupuuleimikoiden kysyntä näyttää vuoden 2019 alkupuolella suotuisalta, joten metsänomistajien kannattaa niitä tarjota ja kilpailuttaa ostajat. Hankintahakkuisiin ei kannata ryhtyä ilman kirjallista sopimusta puun ostajan kanssa.

Lisäksi jokaisen puukaupan onnistumisessa kilpailutus ja katkonnan valvonta ovat avainasemassa. Nämä molemmat hoituvat luontevasti antamalla puukaupan teosta valtakirja metsänhoitoyhdistykselle. Erityisen tärkeää nykyisessä puumarkkina- ja metsäteollisuuden kannattavuustilanteessa on, että kuitupuuleimikot kilpailutetaan huolellisesti ja puun katkonta kaikkien ostajien osalta valvotaan. Keskimääräisessä leimikossa katkonnasta johtuvat erot eri ostajien välillä voivat olla tuhansia euroja. Epäselvissä katkontatapauksissa kannattaa hyödyntää metsänhoitoyhdistyksen asiantuntemusta ja tarvittaessa pyytää virallisen mittaajan lausunto. Lisäksi runkojen katkontaan liittyvää epävarmuutta voidaan välttää tekemällä leimikoista kokorunkokauppaa. Tästä kauppatavasta monille metsänhoitoyhdistyksille on jo kertynyt kokemusta.

Kuitupuuta käyttävän teollisuuden kannattavuus ja puusta maksukyky jatkuu erinomaisena

Vuoden 2018 lopun tilanteeseen verrattuna metsäteollisuustuotteiden markkinoilla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Sahatavaralla lähiajan markkinanäkymä on edelleen heikko. Vientimäärät ovat laskeneet jo pitkään, sahatavaran markkinahinnat ovat heikentyneet, valmiin sahatavaravaraston ovat kasvaneet ja tukin käyttö on laskenut. Sahatavaran heikentynyt markkinanäkymä vaikuttaa myös sahateollisuuden puusta maksukykyyn. Valopilkut sahatavaramarkkinoilta ovat harvassa, mutta Keski-Euroopassa hyvälaatuisen kuusisahatavaran hinta näyttää pitäneen kohtuullisesti, vaikka markkinoilla on runsaasti hyönteistuhopuusta tuotettua sahatavaraa tarjolla.

Massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus ja puusta maksukyky sen sijaan pysyy erinomaisena. Tilastokeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen tilastojen perusteella Suomessa toimiva massa- ja paperiteollisuus teki vuonna 2017 liiketulosta noin 38 euroa jalostettua puuraaka-ainekuutiometriä kohden. Lopputuotemarkkinakehityksen perusteella tilanne säilyi viime vuonna vähintään yhtä hyvänä. Kaikkien puukauppaa harkitsevien metsänomistajien on tärkeää pitää tämä asia muistissa.

Havusellun dollarimääräinen markkinahinta Euroopassa kääntyi joulukuun alussa lievään laskuun, mutta hintataso on yhä erittäin korkea. Selluvarastot ovat tilapäisesti kasvaneet ja sellun hinta on laskenut melko voimakkaasti Kiinassa, mutta pitkän aikavälin kysyntänäkymissä ei kuitenkaan ole tapahtunut mitään heikentymistä. Muun muassa hygieniapaperien tuotannon ja kulutuksen lisää sellun tarvetta. Lisäksi kartongin markkinatilanne jatkuu ennusteiden perusteella suotuisana myös tulevaisuudessa.

Puun hinta määräytyy markkinoilla kysynnän ja tarjonnan kesken, ja puun hinnan puolustamiseen tehokkain lääke myös Suomessa on uuden kysynnän luominen. Uusien investointien lisäksi puun vienti, mistä monilla metsänhoitoyhdistyksillä on kokemusta, on tällä hetkellä todella kilpailukykyinen vaihtoehto.

Puumarkkinaennusteet povaavat suotuisaa tulevaisuutta – riskit kansainvälisessä kaupassa

Luonnonvarakeskus Luken mukaan teollisuuspuuta hakataan tänä vuonna suunnilleen saman verran kuin vuonna 2018. PTT puolestaan ennustaa yksityismetsien puukaupan käyvän vuonna 2019 kokonaisuudessaan viime vuoden tahtiin. Isoimmat epävarmuustekijät metsäalan markkinanäkymiin tulevat kansainvälisestä kauppapolitiikasta. Lisäksi erilaiset hyönteistuhot Suomen lähialueilla ja Keski-Euroopassa lisäävät erityisesti kuitupuun tarjontaa markkinoilla.

Annan tarvittaessa lisätietoja.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry erno.jarvinen@mtk.fi

puhelin 040 3517978