Puukaupassa edessä vilkkaat viikot

12.5.2018

”Metsäalalla pyyhkii hyvin”. Näin otsikoitiin Pellervon taloudellisen tutkimuskeskuksen perinteinen metsäsektorin ennuste tänä keväänä. Sellun vienti kasvaa ja sahatavaran vientimarkkinat ovat piristyneet. Osansa hyvästä vireestä saavat myös metsänomistajat.

Paras veto on sellulla, jonka vientimäärien ennakoidaan kasvavan jopa 15 % verrattuna edellisvuoteen. Suomen sellukapasiteetti kasvoi viime vuonna yhteensä 12 %. Tuotantomäärät kasvavat vuonna 2018 ennusteen mukaan n. 5 % edellisvuoteen verrattuna. Sellun markkinatilanne on erittäin hyvä ja PTT ennakoi sellulle tänä vuonna parin prosentin hinnannousua.

Myös sahatavaran ja vanerin viennin ennakoidaan kasvavan muutaman prosentin verran. Sahatavaran kysyntää tukee suotuisa markkinatilanne ja rakentamisen vahva vire keskeisillä markkina-alueilla. Vienti on kasvanut etenkin kuusisahatavaralla. Tälle vuodelle ennakoidaan mäntysahatavaran viennin kasvavan kuusisahatavaran vientiä enemmän.

Kotimaista raaka-ainetta tarvitaan

Kasvava tuotanto vaatii luonnollisesti raaka-ainetta. Yksityismetsien puukauppamäärien ennakoidaan kasvavan 2-4 % verrattuna edellisvuoteen ja puun nimellishinnan nousevan 2-5 %.

Lisääntyvä raaka-ainetarve on kohdistunut kotimaiseen puuhun ja raakapuun tuonti on vähentynyt. Eniten on tuotu koivukuitua. Hakkeen tuontimäärä sen sijaan kasvoi viime vuonna 8 % ja hakkeen tuonti vastaa tällä hetkellä kolmannesta kaikesta tuontipuusta.

Puun hinta kohonnut

Alkuvuonna puunostot ovat olleet alueellamme alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2017. Metsäkeskuksen hakkuuaikomustilastojen mukaan Mikkelin, Mäntyharjun ja Savitaipaleen alueella metsänkäyttöilmoituksia on tehty 13 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Juuri tällä hetkellä puun kysyntä on kovaa ja tulevat viikot ovat luultavasti hyvin vilkasta puukaupan aikaa. Tukkipuun hintataso on noussut kevään aikana. Myös päätehakkuilta ja varttuneilta harvennuksilta kertyvän kuitupuun hintataso on parantunut.

Alkuvuoden puukauppa on ollut tukkivetoista. Puun kantohinnat ovat nousseet alkuvuonna eniten pääte- ja harvennushakkuiden tukeilla. Sen sijaan ensiharvennuksilta kertyvät kuitupuun hinnat polkevat edelleen lähes paikoillaan.

Tilanne on erikoinen siihen nähden, että kuitupuuta käyttävä teollisuus on lisännyt kapasiteettiaan enemmän kuin sahatavaran tuottajat. Suomessa tulosta tehdään tällä hetkellä nimenomaan sellulla. Sellun vientihinta on noussut vuoden 2014 alusta kolmanneksella. Samassa ajanjaksossa ensiharvennuskuidun hinta on noussut alle kymmenesosalla. Sahatavaran vientihintojen ja tukin hintojen nousu eivät myöskään kulje käsikädessä. Tilanne on kuitenkin päinvastainen kuin kuitupuulla. 

Kuitupuusta pitäisi olla maksukykyä

Suomeen puuhataan tällä hetkellä lisää kuitupuuta käyttävää teollisuutta. Toteutuessaan tämä tervehdyttäisi markkinoita. Jos mietitään metsäteollisuutta ja metsätaloutta pitkällä tähtäimellä, niin järkevintä olisi hankkia raaka-aine kotimaasta. Nyt innostus puunostoon on ollut varttuneissa metsissä. Pienipuustoiset ensiharvennuskohteet olisivat kuitenkin jo seuraavan 10-15 vuoden päästä arvossa arvaamattomassa, kun tarvitaan raaka-ainetta sekä sahaukseen että sellunkeittoon. Nuoret metsät olisi pidettävä kunnossa jo ilmastosyistäkin. 

Metsänomistajat ovat luultavasti yhtä turhautuneita kuitupuun hintaan kuin hiljattain julkisuudessa suomalaisen puuraaka-aineen hintojen vääristymiseen kantaa ottanut Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juhani Merivuori. Merivuoren mukaan tukkipuun hinnalla voidaan pitää kuitupuun hinta alhaisena. Laskun maksaa suomalainen sahateollisuus.

Metsänomistajien kannalta on hienoa, että alueellamme on runsaasti puunostajia. Nyt jos koskaan kilipailutus kannattaa. Yksittäisten puutavaralajien hintoihin tai kaupan kylkiäisiin ei kannata lumoutua, kokonaisuus ratkaisee. Tällä hetkellä myös tukin talteenottoon on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

KATSO ALUEEMME HINTAKUVAAJAT KUVAGALLERIASTA: