Nyt kannattaa myydä harvennuspuuta

04.10.2018

Puukauppaa on käyty tänä vuonna vilkkaasti.  Kotimaan puun käyttö on lisääntynyt uusien investointien ja hyvän taloustilanteen myötä.  Sellun vientihinta on ennätyslukemissa ja paperin viennissä on pitkästä aikaa kasvua. Mäntysahatavaran vienti on lisääntynyt, kun taas kuusisahatavaran vientimäärä on laskemassa Kiinan viennin vähentymisen myötä. Kokonaisuutena metsäteollisuudella pyyhkii hyvin.

Lisääntynyt puun käyttö lisää myös puukauppamääriä. Puukauppaa on käyty yksityismetsissä Kymi-Savo alueella tänä vuonna 4 % enemmän kuin edellisvuonna. Savitaipaleella puukauppamäärät yksityismetsissä ovat olleet syyskuun lopussa jopa 14 % suuremmat kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Suomenniemellä, Ristiinassa ja Mäntyharjussa meno on ollut rauhallisempaa.

Puun hintakehitys ei pitäisi olla tällä hetkellä puukaupan esteenä. Havutukin hinta on noussut Kymi-Savo alueella vuoden takaisesta 6-8 €/m3. Ensiharvennuksilta saatavan kuidun hinta on noussut viime vuodesta keskimäärin 1-2 €/m3. Hinnannousu on tasoittunut kesäkuun jälkeen. Sekä Mäntyharjussa metsäasiantuntijanamme toimivan Jaakko Penttisen ja Savitaipaleella vastaava työtä tekevän Raimo Kaupin mukaan nyt, jos koskaan harvennusleimikoiden aika.  Harvennukset kannattaa ehdottomasti aina teettää ajallaan ja nyt ne käyvät vieläpä kilpaillen kaupaksi.

Miten puukauppa hoidetaan toimeksiantona?

Savitaipaleella ja Suomenniemellä toimiva metsäasiantuntija Raimo Kauppi hoitaa vuosittain yli 50 puukauppaa asiakkaiden toimeksiantona. Hän suunnittelee maastossa puukauppaan kuuluvat alueet, hakkuutavat, arvioi puuston ja merkitsee hakkuualueen. Lisäksi hän käy läpi alueen mahdolliset luontokohteet ja muut hakkuun ulkopuolelle jätettävät kohteet. Hän myös arvioi ja suunnittelee hakkuuta ennen tai hakkuun jälkeen tehtävät tarpeelliset metsänhoitotyöt. Metsänomistajan kanssa sovitaan, teetetäänkö työt vai haluaako metsänomistaja tehdä itse esim. hakkuun ennakkoraivauksen tai hakkuun jälkeen mahdollisesti edessä olevan istutustyön.

Kun kaikki on sovittu ja pohdittu, Kauppi laatii suunnitelmat karttoineen tietojärjestelmiin ja hoitaa metsänkäyttöilmoituksen eteenpäin Metsäkeskukselle. Puunmyyntisuunnitelman ja kartan pohjalta hän pyytäa tarjoukset puunostajilta. Tarjoukset vertaillaan mhy:n tietojärjestelmissä eri ostajien aiempien puukaupan tietoja sekä mitta- ja laatuvaatimuksia hyödyntäen. Kun tarjousvertailu on tehty, on metsänomistajan aika päättää, kenen kanssa hän haluaa puukaupan solmia. 

Kauppi käy asiakkaan puolesta läpi puukauppaan liittyvät asiapaperit ja allekirjoittaa kauppasopimuksen ostajan kanssa. Kun hakkuun aika koittaa, asiakkaalle ilmoitetaan hakkuun alkamisesta. Kauppi käy hakkuun aikana maastossa valvomassa, että kaikki sujuu sovitun mukaisesti. Hakkuun päätyttyä hän tarkistaa mittaustodistuksen ja tekee loppuyhteenvedot kaupasta. Hän tallentaa mittaustodistuksesta tietoja mhy:n järjestelmään, jotta voi jatkossakin auttaa metsänomistajia saamaan puistaan mahdollisimman hyvän hinnan. 

Kaupin mukaan monenlaiset asiakkaat käyttävät puukaupan toimeksiantopalvelua. - Monet arvostavat sitä, että olemme konkreettisesti paikan päällä, emmekä virtuaalitodellisuudessa. Myös puukaupan vaivattomuus on monille tärkeää. Luottamus siihen, että oma metsäasiantuntija hoitaa asiat metsänomistajan edun mukaisesti, on kaiken a ja o, Kauppi kiteyttää.