Mhy Mänty-Saimaan valtuusto kokoontui

23.3.2016

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa ei hätkähtänyt mhy-lain muutoksesta

Mhy Mänty-Saimaa ry:n valtuusto kokoontui kevätkokoukseen 23.3.2016 Ristiinassa Löydön Kartanossa. Paikalla oli 22 valtuutettua, yksi varavaltuutettu ja ripaus yleisöä. Puheenjohtajana kokouksessa toimi Keijo Partio. Kokouksen jälkeen Jukka Hujala MTK:sta esitelmöi ajankohtaisista metsäpoliittisista asioista.

Valtuusto käsitteli vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Vuosi 2015 oli ensimmäinen vuosi uuden metsänhoitoyhdistyslain aikaa, jolloin mhy:n jäsenyys on aidosti vapaa-ehtoista. Mhy Mänty-Saimaan jäseninä päätti jatkaa 72 % metsänomistajista. Tämä oli selvästi odotettua parempi tulos, mutta hieman alle valtakunnan keskiarvon. Kokonaisuutena Mhy Mänty-Saimaan ensimmäinen vuosi uuden lain aikana sujui hyvin. Vuoden 2015 tulos, 87 000 €, oli selvästi budjetoitua parempi. Vaikka liikevaihto putosi vuoden 2014 huippulukemista, suunta on viime vuosina ollut selvästi kasvava.

Puumarkkinoilla tasaista

Metsäteollisuuden tuotanto supistui vuonna 2015 pari prosenttia. Massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus oli kokonaisuutena hyvä, puutuoteteollisuuden selvästi heikompi. Vuoden 2015 puumarkkinoita varjosti ylitarjontatilanne. Energiapuun ja talviharvennuspuun kysyntä oli olematonta, muutoin kauppa kävi kohtuullisesti. Puun hintataso on jo pitkään säilynyt suhteellisen vakaana. Mhy Mänty-Saimaan alueella puukauppaa tehtiin vuonna 2015 arviolta n. 660 000 m3:n verran. Kantorahatuloina tämä vastaa noin 25 milj. euroa ja hakkuu- ja puutavaranajon työtuloina n. 13 milj. euroa. Mhy Mänty-Saimaan puukauppapalvelut olivat kokonaisuutena hyvin kysyttyjä vuonna 2015. Mhy Mänty-Saimaa laati puunmyyntisuunnitelmia jopa 76 % alueella myydystä puusta. Näistä Mhy Mänty-Saimaa kilpailutti 55 %.

Taimikonhoidoissa tulevaisuuden haaste

Uuden alueellisen metsäohjelman mukaan taimikonhoitojen määrät voitaisiin Mhy Mänty-Saimaan alueella jopa tuplata. Vuonna 2015 taimikonhoitojen määrä jäi selvästi tavoitteesta. Merkittävä tekijä tähän oli se, että uuden kemera-lain mukaiset taimikonhoidot voitiin aloittaa vasta 1.6.2015. Metsäteollisuuden puun tarve on lähivuosina kasvamassa runsaasti. Puun riittävyyden kannalta on tärkeää hoitaa taimikot ajoissa ja pitää metsä näin kasvukunnossa. Viivästynyt taimikonhoitotyö lisää myös työn kustannuksia.

Vaalivuosi

Mhy Mänty-Saimaan korkein päättävä elin, valtuusto, valitsi kevätkokouksessaan vaalitoimikunnan hoitamaan tänä vuonna käytäviä mhy:n valtuuston vaaleja. Vaalitoimikuntaan tulivat valituiksi Tarmo Norén, Jouko Hujala ja Pentti Rantalainen. Lisäksi toimikuntaan valittiin toiminnanjohtaja Suvi Kokkola ja toimistosihteeri Auli Paukkunen. Vaalien ehdokkaaksi voivat asettua kaikki Mhy Mänty-Saimaan yli 18 vuotiaat jäsenet. Varsinainen vaali käydään postivaalina marraskuussa.

Metsänomistajan etuja on valvottava

Kokouksen päätteeksi Jukka Hujala kävi ajankohtaisia metsäpoliittisia asioita. Metsänomistajien organisaatiolla on työsarkaa tällä hetkellä mm. sukupolvenvaihdos-huojennukseen, metsävaratiedon julkisuuteen, puunpolton hiilineutraaliuteen ja kaavoitukseen liittyvissä edunvalvonnallisissa kysymyksissä.

Lisätietoja: Suvi Kokkola, toiminnanjohtaja