Kemera-tuen myöntäminen keskeytetään nuoren metsän hoidon, taimikon varhaishoidon ja terveyslannoituksen osalta

03.5.2016

Maa- ja metsätalousministeriö päätti tänään 3.5.2016, että Kemera-tuen myöntäminen keskeytetään osittain loppuvuoden ajaksi. Keskeytys koskee taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen tukea.

Kyseisiä tukia koskevat hakemukset, jotka ovat tulleet tai tulevat vireille viimeistään 6.5.2016, ratkaistaan tänä vuonna niiden saapumisjärjestyksessä siltä osin kuin myöntämisvaltuutta on käytettävissä. Sen sijaan kyseisiä tukia koskevat uudet hakemukset, jotka tulevat vireille 7.5.–31.12.2016 välisenä aikana, hylätään.

Maa- ja metsätalousministeriöllä on oikeus 18.4.2016 voimaan tulleen Kemera-lain muutoksen nojalla määräajaksi tai toistaiseksi määrätä Suomen metsäkeskus hylkäämään ministeriön päätöksessä mainitun päivämäärän jälkeen vireille tulevat tukihakemukset, jos tuen rahoitukseen tarvittavaa myöntämisvaltuutta ei ole enää riittävästi käytettävissä.

Kemera-tukeen ovat oikeutettuja ne taimikon varhaishoidot, joissa poistuma on vähintään 3000 runkoa/ha ja keskipituus työn jälkeen vähintään 0,7 m. Mikäli taimikko on jo kookkaampaa, yli 3,0 m työn jälkeen, kyse on nuoren metsän hoidosta. Nuoren metsän hoitoa voidaan rahoittaa läpimitaltaan alle 16 cm kohteissa, joissa poistuma on vähintään 1500 runkoa/ha. Terveyslannoitustuki voidaan myöntää tuhka- ja boorilannoituksille.

Käytänössä taimikonhoidot on syytä tehdä aina oikein ajoitettuna. Esim. vuoden viivästyminen taimikon varhaishoidossa nostaa tutkimusten mukaan kustannuksia jopa 50 % ja heikentää kasvatettavan puuston laatua. Kemera-tuen odottelu ei siis välttämättä kannata.

Lisätietoja MMM:n sivuilta: http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kemera-tuen-myontaminen-keskey...