Kemera- ja metsätuholain muutokset voimaan 18.4.

20.4.2016

Kestävän metsätalouden rahoituslain ja metsätuholain muutokset astuivat voimaan 18.4.2016.

Juurikäävän torjunnan kustannuksista sovittava puunostajan kanssa

Juurikäävän torjunnan tuesta luovutaan. Samalla metsätuholakia muutetaan siten, että juurikäävän riskialueilla torjunta on suoritettava 1.5. - 31.11. välisenä aikana lukuunottamatta poikkeuksellisen kylmiä jaksoja ja ns. kotitarvehakkuita. Vastuu torjunnasta on hakkuuoikeuden omistajalla. Torjunnan kustannukset (levitys ja aine) ovat harvennuksilla n. 60-70 snt/m3 ja uudistushakkuilla 40-50 snt/m3. Levityksestä ja sen kustannuksista on sovittava puukaupan yhteydessä ja ne kannattaa huomioida jo ostotarjouksia vertailtaessa. Metsien terveyslannoituksena tuetaan jatkossa ainoastaan tuhka- ja boorilannoituksia.

Jatkossa hakemuksia voidaan hylätä jos varat on käytetty

Uuden lain myötä Maa- ja metsätalousministeriöllä on jatkossa oikeus määräajaksi tai toistaiseksi määrätä metsäkeskus hylkäämään päätöksensä julkaisemisen jälkeen vireille tulevat tukihakemukset, jos tuen rahoitukseen tarvittavaa myöntämisvaltuutta ei ole enää riittävästi käytettävissä hakemusten vireillepanovuonna. Toisin sanoen hakemuksia ei voisi jatkossa jättää, jos varoja ei ole. Ennen MMM:n päätöstä saapuneet hakemukset jäisivät jonoon odottamaan varoja.

Kemera-laissa tuettavat työmuodot:

Taimikon varhaishoito

 • kohteen minimipinta-ala 1,0 ha (voi koostua useasta 0,5 ha kuviosta)
 • keskipituus työn jälkeen 0,7-3,0 m
 • poistuma min. 3000 r/ha
 • työn jälkeen max. 5000 r/ha
 • tuki 160 €/ha

Nuoren metsän hoito

 • kohteen minimipinta-ala 2,0 ha (voi koostua useasta 0,5 ha kuviosta)
 • keskipituus työn jälkeen yli 3,0 m
 • pohja-pinta-alalla painotettu keskiläpimitta ennen käsittelyä rinnankorkeudelta enintään 16 cm
 • poistuma min. 1500 r/ha
 • tiheys työn jälkeen enintään 3 000 r/ha
 • tuki 230 €/ha
 • jos kerätään hoidon yhteydessä syntyvää pienpuuta vähintään 35 m3/ha, tukeen lisätään 200 €/ha

    Juurikäävän torjunta

 • ei tueta

    Suometsän hoito

 • kohteen minimipinta-ala 2,0 ha
 • tuki 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista ja 70 %, jo alue yli 5 ha

Metsätien perusparannus

 • vähintään 500 
 • yli 30 % metsätalouden kuljetuksia
 • tuki 35 % hankkeen kokonaiskustannuksista

    Uuden metsätien tekeminen

 • vähintään 500-800 m (riippuu arvioidusta vuotuisesta hakkuumäärästä)
 • tuki 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista

    Metsän terveyslannoitus

 • kohteen minimipinta-ala 2,0 ha (voi koostua useasta 0,5 ha kuviosta)
 • turvemaille, joiden ravinnetaso on vähintään puolukkaturvekangasta vastaava
 • tuki 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista
 • ainoastaan tuhka – ja boorilannoitukset

    Ympäristötukisopimukset ja luonnonhoitotyöt

 •  tuki määräytyy erikseen kohteen mukaan