OsuMa-hanke: Mäntyharjun Hietaniemen luonnonhoidon ilta

21.10.2021 -
14:00 - 17:00
Nurmaan toimitalo
Mäntyharju

Millaisilla toimilla minä voisin huomioida paremmin luontoarvot ja lisätä osaltani metsien monimuotoisuutta?
Tervetuloa yhdessä keskustelemaan alueen metsien luonnonhoidosta sekä omista mahdollisuuksista vaikuttaa niiden monimuotoisuuteen. Tiedotustilaisuus suunnattu Mäntyharjun Hietaniemen alueen metsänomistajille ja muille käyttäjille.

Tilaisuuden alustava ohjelma

  • klo 14.00 Kahvitarjoilu
  • klo 14.15 Alueellinen luonnonhoidon suunnittelu, OsuMa-hanke - Tiina Lintuharju, Metsäkeskus 
  • klo 14.30 Metsätalouden vesiensuojelu ja talousmetsien luonnonhoito - Tiina Lintuharju, Metsäkeskus 
  • klo 15.00 METSO-ohjelman mahdollisuudet - Markku Heikkinen, ELY-keskus 
  • klo 15.20 Elinympäristöjen kunnostus luonnonhoitohankkeella - Anni Pylvänäinen, Metsäkeskus
  • klo 15.35-16.00 Luonnonhoidon huomiointi käytännön hakkuu- ja hoitokohteilla - MHY Mänty-Saimaa
  • Aikaa keskustelulle
  • klo 16.30-17.00 Maastokäynti lehdonhoitokohteella
  • klo 17.00 Tilaisuus päättyy

Ilmoittaudu mukaan 18.10.2021 mennessä. Tilaisuus on maksuton.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset tästä linkistä!

OsuMa-hanke on innovatiivinen ja osallistavaan suunnitteluun perustuva METSO-yhteistoimintaverkostohanke. Hankkeella pyritään kehittämään alueellisen luonnonhoidon suunnittelumallia paikkatietoaineistoja hyödyntäen sekä osallistamalla maanomistajia ja sidosryhmiä. Pilottialueina hankkeella ovat Kuhmoisten Kukas- ja Nikalanjärven valuma-alueet sekä Mäntyharjun Hietaniemi.  

Pilottialueet Kuhmoisissa ja Mäntyharjulla 

Pilottialueiksi on valittu lähtökohdiltaan kaksi erityyppistä aluetta. Kukasjärven ja Nikalanjärven valuma-alue ei lähtötietojen perusteella ole monimuotoisuusarvoiltaan niin merkittävä, mutta alueella on monikäyttö- ja maisema-arvoja. Valuma-alueella on paljon ojitettuja soita ja turvemaita, ja alueella on tunnistettu tarve tehdä toimenpiteitä metsäojitusten vesistövaikutusten korjaamiseksi. Mutta lisäksi suunnittelussa selvitetään talousmetsien luonnonhoidon sekä peitteisen metsänkäsittelyn mahdollisuuksia. 

Mäntyharjun Hietaniemi sen sijaan on merkittävä monimuotoisuuskeskittymä, jolla on muun muassa lehtometsiä, pienvesiä, jyrkänteitä sekä uhanalaista lajistoa. Mäntyharjun pilottialueella alueellinen suunnittelu keskittyy etenkin ekologisten yhteyksien muodostamiseen muun muassa talousmetsien luonnonhoitokeinojen ja uusien METSO-sopimusten avulla.

Paikkatieto ja osallistaminen apuna luontokohteiden kartoituksessa 

Hankkeella hyödynnetään kattavasti olemassa olevia luonnonhoitoa palvelevia paikkatietoaineistoja potentiaalisten luontokohteiden kartoitukseen ja niiden kytkeytymisen edistämiseen. Alueilta tavoitteena löytää hyviä luonnonhoidon kohteita, joita voidaan säästää, suojella tai hoitaa. Pilottialueilta koostetaan tarinakartat näistä aineistoista päätöksen teon tueksi. 

Alueellisen suunnitelman tekemisessä osallistetaan alueen maanomistajia, vapaa-ajanasukkaita, metsästysseuroja, luontoharrastajia sekä metsäalan toimijoita kyselyin. Maanomistajille suunnataan erityinen PehmoGIS-menetelmään perustuva sähköinen karttakysely, jolla he voivat ilmoittaa myös esimerkiksi oman metsäsuhteen kannalta merkityksellisiä paikkoja sekä toimenpide-ehdotuksia metsistä. Alueilla järjestetään tiedotustilaisuuksia luonnonhoidosta sekä alueellisesta suunnittelusta maanomistajille, toimijoille sekä alan asiantuntijoille. 

Hanke on suunniteltu kolmivuotiseksi (2020-2022) ja maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt 166 500 euroa rahoituksen hankkeelle. 

Hanketta vetää ja hallinnoi Suomen metsäkeskus. Hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina mukana Metsähallitus, Pirkanmaan ja Etelä-Savon ely-keskukset sekä Metsänhoitoyhdistykset Kanta-Häme ja Mänty-Saimaa.

Maa- ja metsätalousministeriön logo

 

Tämän tapahtuman järjestää

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa

Kievarintie 7, 54800 SAVITAIPALE
Puhelin 040 820 1163
manty-saimaa@mhy.fi