Uusi tielaki astuu voimaan

23.10.2018

Uusi yksityistielaki tulee voimaan ensi vuonna

 

Yksityistielain odotettu uudistus on valmistunut ja laki tulee voimaan vuoden 2019 alussa. Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut lakia viime vuoden tiiviissä yhteistyössä mm. MTK:n kanssa.

Lakiuudistusta on odotettu jo pitkään, koska nykyinen laki on ollut erittäin vaikeaselkoinen ja sen tulkinta on vaatinut opaskirjallisuuteen perehtymistä. Uusi laki korjaa tilanteen - se on selkeä ja nykyaikainen.

Yksityisteiden periaatteet säilyvät ennallaan, eli tiekunnan osakkuus perustuu maanomistukseen ja kustannukset jaetaan osakkaiden saaman hyödyn mukaisesti. Myös tiekunnan ulkopuolisten satunnaista autoilua taajempi kulkeminen säilyy maksullisena.

- Hyvin hoidettu tiekunta voi jatkaa toimintaansa lähes entiseen tapaansa, eli suuria mullistuksia ei ole tulossa. Merkittävät muutokset koskevat esimerkiksi tietoimituksia ja kuntien tielautakuntien lakkauttamista, toteaa MTK:n maankäyttöasiantuntija, lakimies Simo Takalammi.

Uusia käytäntöjä tiekuntiin

Tielautakuntien lakkauttamisen myötä valitustienä ovat maaoikeudet, jolloin kustannukset ovat nopeasti tuhansia euroja. Lainsäätäjä on lieventänyt tätä riskiä tuomalla lakiin oikaisumenettelyn, jossa tiekunnan päätökseen tyytymätön voi saattaa sen uudelleen tiekunnan käsiteltäväksi. Näin toimien voidaan toivottavasti karsia mahdolliset ylilyönnit tai selvät lain väärään soveltamiseen liittyvät tapaukset pois ennen maaoikeutta. Toisaalta uusi laki mahdollistaa esimerkiksi tiekunnan perustamisen tai lakkauttamisen sopimuksella ilman toimitusmenettelyä eli byrokratia vähenee kiitettävästi.

Uusi laki tuo mahdollisuuden sähköiseen toimintaan eli kokouskutsut voidaan lähettää myös sähköpostitse ja kokouksiinkin on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Tiekunnille tulee myös oikeus poistaa pihapiirin ulkopuolella näkymää haittaava luonnontilainen kasvusto, kuten puusto. Mistään yleisestä sähkölinjoihin tai rautateihin verrattavasta parturointioikeudesta ei kuitenkaan ole kyse.

Maakaapelit tiealueilla

Omaisuudensuojan kannalta merkittävä kysymys ovat tiealueelle sijoitettavien kaapeleiden lupa-asiat, joiden osalta tiekunnille tulee oikeus lupien myöntämiseen. Kyse on periaatteellisesti tärkeästä asiasta, koska yksityistienkin alla olevan tiepohjan omistusoikeus säilyy edelleen maanomistajalla. Kysymystä on työstetty valmistelun aikana laajasti ja lakiin päätyi malli, jossa hoitokunnan tulee ilmoittaa maanomistajille kaapeliasian vireille tulosta. Jos maanomistaja vastustaa asiaa siirtyy asia tiekunnan kokouksen päätettäväksi tai järjestäytymättömän tien tapauksessa osakkaiden yhteisesti päätettäväksi.

-Yleensä kuitenkin on myös maanomistajan etu, että kaapelit vedetään tien viereen eikä koskemattomaan metsämaahan. Näin erilaisten verkkojen aiheuttamat haitat kohdistuvat mahdollisimman pienelle alueelle. Toisaalta on selvää, että kaapelit vaikeuttavat tulevaisuudessa tien kunnossapitoa, pohtii Takalammi.

Lain ulkopuolelle jäivät

Kaikista maanomistajia puhuttavista yksityistieasioista ei kuitenkaan säädetä yksityistielaissa, eivätkä ne ole muuttumassa uuden lain myötä. Esimerkiksi arvonlisäveron vähennysoikeus olisi monelle metsänomistajalle tärkeä etu. Mutta arvonlisäverolain tulkinta on, ettei tienpito ole liiketoimintaa. Tähän ei tule muutosta uuden lain myötä.
- Myös maksuosuuksien eli tieyksiköiden määrittely on yleisesti perustunut Maanmittauslaitoksen opaskirjaan, vaikka se ei lakiin perustuva olekaan. Maanmittauslaitoksessa on käynnissä opaskirjan päivittäminen ja olemme mukana työryhmässä, selittää Simo Takalammi.