Lounametsän korjuupalvelu palveluksessanne

16.4.2018

Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu on käyttökelpoinen puukauppamuoto, kun halutaan joustavuutta korjuun toteutukseen tai mahdollisimman suuri hyöty leimikon normaalista poikkeavasta laadusta. Nyt on aika suunnitella tulevan kesän hakkuita.

Metsänhoitoyhdistysten yksi tärkeimmistä palveluista on oma korjuupalvelu, joka tarkoittaa sitä, että yhdistyksen omat paikalliset urakoitsijat suorittavat puunkorjuun, ja mhy välittää puut ostajille. Ostajien kanssa tehtyjen sopimusten mukaan puut luovutetaan heille joko tienvarressa tai perille toimitettuina. Niissä toimitussopimuksissa, joissa luovutuspaikaksi on sovittu tehdas, puhutaan tehdashinnasta, josta vähennetään korjuun ja autokuljetuksen kustannukset. Yhtiöiden ostaessa puuta pystykaupalla puhutaan kantohinnasta. Silloin yhtiö maksaa korjuusta ja autokuljetuksesta aiheutuneet kustannukset ja laskee tarjousta tehdessään, paljonko heillä on varaa kulujen lisäksi puusta maksaa. Metsänhoitoyhdistykset eivät lain mukaan voi ostaa puuta. Siksi niiden toimintatavaksi on muotoutunut myydä puut valtakirjalla yhtiöille tienvarsi- tai tehdashinnalla ja vähentää myyntitulosta korjuu- ja kuljetuskustannukset ennen metsänomistajalle tilittämistä.

Kauppatavan ei sinällään pitäisi olla olennaisin asia myyntiä suunniteltaessa. Tärkeintähän on hakkuun laadullinen ja taloudellinen lopputulos kyseisellä kohteella ja muidenkin mahdollisten korjuulle asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Joissain yksityiskohdissa kauppatapakohtaisiakin eroja kuitenkin löytyy. Ne metsänomistajat, joilla on verotuksessa mahdollisuus metsävähennyksen tekoon, saavat korjuupalvelun käytöstä jonkin verran etua. Koska vuotuisen metsävähennyksen määrä lasketaan myyntitulosta ilman korjuukustannusten vähentämistä, päästään puumäärältään huomattavasti pienemmällä kaupalla yli metsävähennyksen tekoon oikeuttavan 2500 euron vähimmäistulon. Samasta syystä metsävähennyksen pystyy muutenkin hyödyntämään helpommin ja nopeammin, vaikka sen lopulliseen kokonaismäärään kauppatavalla ei olekaan vaikutusta.

Tarjolla myös osittaista korjuupalvelua
Korjuupalvelua suosivat usein myös ne metsänomistajat, jotka haluavat käyttää itse joko osan hakkuusta kertyneestä puutavarasta tai jopa kaiken. Useimmiten puutavara jää tällöin myyjälle energiapuuksi, mutta muitakin puutavaratarpeita voi olla. Jotkut metsänomistajat ostavat korjuupalvelusta vain hakkuun ja hoitavat itse metsäkuljetuksen. Näitä työmaita yhdistykset voivat ottaa vain rajoitetusti, jotta hakkuu- ja ajokoneiden työmäärät pysyvät tasapainossa.

Korjuupalvelun tekemien puiden lisäksi metsänhoitoyhdistykset välittävät metsänomistajien itse hakkaamia hankintapuita toimitussopimuksiinsa. Jos sopimuksessa on puiden luovutuspaikkana tehdas, hoitaa yhdistys välityspuiden kaukokuljetuksen.

Laatuhinnoittelusta kannattavuutta
Metsänhoitoyhdistykset pyrkivät tekemään toimitussopimuksia laajan ostajajoukon kanssa, jotta kullekin puutavaraerälle löytyisi sopiva ostaja. Useimmille puutavaralajeille on useampia mahdollisia ostajia, jolloin sopivin voidaan valita leimikon laadun, järeyden yms. perusteella. Erilaisten toimitussopimusten merkitys korjuupalvelun menestykselliselle toiminnalle onkin tärkeä. Esimerkiksi laadukkaimmista männyn tyvitukeista voidaan niiden jalostamiseen erikoistuneelta ostajalta saada hinta, joka ohittaa minkä tahansa pystykaupalla puita ostavan yhtiön hinnat. Merkityksellisimpiä ovat kuitenkin ne toimitussopimukset, joissa avainasemassa ei olekaan yksikköhinta vaan myyjän kannalta edulliset mitta- ja laatuvaatimukset. Ne mahdollistavat selvästi keskimääräistä suuremman tukkisaannon erityisesti männiköiden harvennuksissa. Useimpiin yhtiöihin verrattuna metsänhoitoyhdistykset ovat pienempinä ja paikallisempina toimijoina myös joustavampia erikoistoiveiden, kuten esimerkiksi korjuuaikataulun suhteen.

Kesäleimikoiden suunnitteluaika on nyt
Nyt on sopiva aika suunnitella tulevan kesän leimikot. Toisin kuin talvella, kesällä on yleensä mahdollisuus saada korjuu vielä saman kesäkauden aikana niin korjuupalveluna kuin pystykauppanakin. Vaikka kesä- ja heinäkuu ovat usein kuivuutensa vuoksi korjuuolosuhteiltaan ihanteellisia, tulevat ne monesti huonosti hyödynnetyiksi. Toukokuusta pitkälle kesäkuun puolelle toiminta pyörii paljolti metsänviljelytöiden ympärillä, ja heinäkuu on edelleen yleinen lomakuukausi niin yhdistyksissä kuin yhtiöissäkin. Jotta kuivimmat kesäkuukaudetkin saataisiin edes osin hyödynnetyiksi, kannattaa nyt sopia hakkuista ja tehdä tai teettää niiden vaatimat ennakkoraivaukset.

Kesäkorjuuseen sopivimpia ovat kaikki uudistushakkuut, männiköiden ja koivikoiden harvennukset sekä energiapuuhakkuut. Myös suohakkuut paikoissa, joissa ojitukset ovat kunnossa, saattavat kuivimpina kesäkausina onnistua. Mänty- ja koivukuituvaltaiset harvennukset sekä energiapuuhakkuut olisivat kaikkein otollisimpia sydänkesän hakkuiksi. Kaiken lisäksi ajankohta on myös työjäljen kannalta mitä ihanteellisin, kun pimeys tai lumi eivät haittaa näkyvyyttä.