Hoitorästien suma kannattaa purkaa nyt - metsänomistajilla herkullinen tilanne

lounametsa

Lämmin talvi on suosinut lämpö- ja sähkölaskun maksajaa. Sähkön hinta on pysynyt kohtuullisena ja lämmön tarve normaalia talvea vähäisempänä. Energiapuuta on vastaavasti kulunut vähemmän, mitä pakkasilla. Lauha sää on toisaalta tuonut ongelmia korjuu- ja toimitusketjuun, kun routaa ei metsissä ole.

Lämmin talvi ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että energiapuusta on niukkuutta. Korvaamme tuontipuun ja turpeen alasajon aiheuttamaa lovea. Yhtälöä ei helpota myöskään kuitupuun erinomainen kysyntä. Lämmittäjälle tämä tietää merkittävää kustannusten nousua kohoavana kaukolämmön tai klapin hintana. Metsänomistajalle tilanne on herkullinen. Aiemmin muuttumattomana pidetty kuitupuun hinta on herännyt horroksestaan, kun energiapuu on luonut pienpuumarkkinoille aitoa kilpailua. Rannikolla kilpailuun omaan mausteensa tuo vielä aktiivinen satamatoiminta, joka mahdollistaa samoille puille kolmannen markkinan.

Tarkkana tarjousten kanssa

Pienpuun kysynnän kasvu tuo markkinoille myös uusia toimijoita, kauppatapoja sekä aktiivista markkinointia. Tämä vaatii metsänomistajilta aiempaa parempaa tietämystä ja tarkkuutta, kun ostomies pyrkii kaikin konstein puukauppaan. Mittausmenetelmät ja yksiköt sekoittuvat ja samalla luvataan kuu ja tähdetkin taivaalta. Metsänhoitoyhdistyksissä on hyvä tietämys paikallisesta puukaupasta ja puolueettomana tahona halua jäseniämme palvella. Saamasi tarjous on järkevää käydä läpi asiantuntijan kanssa, joka on metsänomistajan, puiden myyjän, puolella. Nyt myös harvennushakkuilla on merkittävästi aiempaa suurempi taloudellinen painoarvo. Samanaikaisesti niistä tehtävien tarjousten kirjo on kasvanut. Vaikka puusta saa nyt harvennuksilta aiempaa paremman tuoton, ei huolellisesti suoritettua korjuutyötä saa sivuuttaa, sillä huonosti tehty harvennus syö tulevaisuuden päätehakkuutuloja.

Korjuuseen uusia vaihtoehtoja

Hoitorästeistä on pitkään puhuttu ja niitä on paljon ympäri Suomen. Alueellisesti vaihtelua on paljon, sillä jossakin kunnassa yleinen metsänhoidon taso on korkeampi kuin toisaalla. Yhteinen nimittäjä hoitorästeille on ollut kuitenkin niiden kuntoon laittamisen kova hinta. Raivaussahatyönä näiden 8–12 m pitkien läpipääsemättömien metsiköiden raivaus voi maksaa jopa 1000 €/ha. Vastaavasti energiapuuksi korjaaminen on ollut kallista suhteessa hakkeesta saatavaan tuloon. Myös energiapuun kysyntä on ollut osassa maata heikkoa, eikä ole siten kannustanut rästien kuntoon laittamisessa. Energiapuun hinnan nousun myötä mahdollisuudet rästien purkuun ovat aiempaa paremmat, kun puusta saatava tulo kattaa entistä paremmin korjuukulut. Kysynnän ja tarjonnan laki pätee myös hoitorästien purkuun.

Lounametsä on pyrkinyt lisäämään nuorten metsien hoitoa jo usean vuoden ajan vaihtelevin tuloksin. Korjuuta on tehty Fixterillä, miestyönä siirtelykaatona sekä erilaisilla giljotiinikoneilla. Fixterin taru päättyi kalliina ja tehottomana. Siirtelykaadossa tekijöiden vaihtuvuus on ollut suurta, mutta työlaji pyritään kuitenkin vakiinnuttamaan yhdeksi nuoren metsän hoidon toteutusvaihtoehdoksi. Erilaisia giljotiinikouralla varustettuja koneita on töissä useita ja niillä saavutetaan hyvä työnjälki harvennushakkuilla. Se on menetelmistä perinteikkäin, ja samalla myös toimivaksi todettu. Energiapuun tarpeen kasvaessa olemme lisänneet urakoitsijoiden määrää jo usealla koneyksiköllä.

Risupeto – tehokas energiapuupoimuri

Viime vuoden lopulla tutustuimme uuteen korjuumenetelmään – Risupetoon. Risupeto energiapuupoimurin toiminta ja työnjälki vakuutti Lounapuu Oy:n hallituksen, joka päätti investoida kahteen laitteeseen. Investoinnilla uuteen tekniikkaan pyritään kasvattamaan nopeasti energiapuun korjuumääriä ja purkamaan hoitorästejä. Samalla luodaan työtä alueelle ja pystytään vastaamaan aiempaa paremmin kasvaneeseen energiapuutarpeeseen. Laitteet asennetaan vakiintuneiden sopimusurakoitsijoiden kaivinkoneisiin ja niillä pyritään tehostamaan energiapuun kokopuukorjuuta hoitamattomista nuorista metsistä. Tavoitteena on jättää käsitellyt metsät ennemmin ylitiheiksi kuin harvoiksi, jotta ne kestävät paremmin esimerkiksi lumituhoja. Samalla seuraava hakkuu on mahdollista tehdä nopeammin ja kertymä siitä on suurempi kuin harvaksi hakatuissa.

Paikalliselta paikallisille

Metsänhoitoyhdistys Lounametsän omistama Lounapuu Oy ostaa kilpailukykyiseen hintaan mhy:n jäsenten energiapuuta paikallisiin lämpö- ja voimalaitoksiin toimitettavaksi. Toimittamallamme energialla tuotetaan kaukolämpöä mm. Turun seudulle, Uuteenkaupunkiin, Mynämäelle ja Eurajoelle. Toimitusketjussa käytämme paikallisia urakoitsijoita, joiden kanssa yhteistyö on vakiintunutta. Pyrimme jatkuvasti kehittämään varastonhallintaamme ja toimintaamme, jotta voimme palvella jäseniämme entistä paremmin.

Valtteri Katunpää

metsäpäällikkö

2024 © Metsänhoitoyhdistykset