Syksy on hyvä aika hoitaa taimikot kuntoon

30.8.2021

Ajallaan tehty taimikonhoito varmistaa metsän tulevaisuuden ja tukkitilin

Syksy on hyvää aikaa taimikonhoidolle. Jos oma aika tai osaaminen ei riitä, käänny metsänhoitoyhdistyksesi puoleen ja tilaa ammattilainen töihin. Muista hyödyntää myös tuet taimikon ja nuoren metsän hoitoon.

Taimikonhoito on investointi metsän tulevaisuuteen. Jos taimikonhoito viivästyy tai se jätetään kokonaan tekemättä, metsikkö kasvaa heikosti ja puiden latvukset supistuvat.  Taimikonhoidon viivästyessä myös työn kustannukset kasvavat. Taimikonhoito on taloudellisesti kannattavaa aina, kun sille on metsänhoidollista tarvetta. Ajallaan tehty työ taimikon alkukehityksen puolesta maksaa itsensä takaisin parempana tuottona, kun puusto kasvaa ja järeytyy nopeammin ja kasvaa laadukkaampana.

Taimikonhoidolla säädellään taimikon tiheyttä ja puulajisuhteita ja näin turvataan jäävän puuston kasvuedellytykset. Kasvatettaviksi puiksi valitaan kasvupaikalle sopivat puulajit ja parhaat puuyksilöt. Riistatiheiköitä ja lehtipuusekoitusta suosimalla voidaan lisätä luonnon monimuotoisuutta ja myös parantaa metsien kykyä sopeutua muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin.

Kestävän metsätalouden rahoituslaki Kemera on nykymuodossaan voimassa vielä parisen vuotta. Tuettaviin työlajeihin kuuluvat metsän alkuvaiheessa tehtävä taimikon varhaishoito, varsinainen taimikonhoito ja nuoren metsän hoito sekä pienpuun keräys. Tuki pienpuun keruuseen on joka tapauksessa poistumassa uudesta rahoitusjärjestelmästä, joten se kannattaa hyödyntää nyt.

Taimikon varhaishoidolla on erittäin suuri merkitys kasvatettavan puuston hyvälle kehitykselle varsinkin kohteilla, jossa lehtipuiden vesakoituminen on voimakasta. Ilman varhaishoitoa lehtipuiden kilpailu ja varjostus hidastaa kuusen- ja männyntaimien kasvua, puiden laatu heikkenee ja pahimmillaan havupuuntaimia myös kuolee. Varhaishoidon rahoituksen voi saada jo 70 sentin pituiseen taimikkoon ja aina kolmeen metriin saakka. Varhaishoitoon saatavan tuen suuruus on 160 euroa hehtaarille.

Varsinainen taimikonhoito ja nimenomaan taimikon harvennus on ajankohtainen, kun taimikko alkaa olla kolmen metrin pituista.  Varsinaiseen taimikon ja nuoren metsän hoitoon saatava tuki on 230 euroa hoidettavaa hehtaaria kohti. Jos pienpuun kerää talteen, nousee tuki 430 euroon. Ehtona on, että pienpuuta kertyy kuviokohtaisesti eteläisessä ja keskisessä Suomessa vähintään 35 m3/ hehtaari ja pohjoisessa Suomessa vähintään 25 m3/hehtaari. Riukuuntuneessa metsikössä tehtävän nuoren metsän kunnostuksen voi tehdä koneellisesti ja käyttää poistettavat rungot esimerkiksi energiapuuksi.

Varhaishoidossa vähimmäisala on yksi hehtaari, kun se varsinaisessa taimikonhoidossa ja nuoren metsän kunnostuksessa on kaksi hehtaaria. Toki nuo vähimmäisalat voivat koostua useammasta vähintään 0,5 ha laajuisesta kuviosta ja vaikkapa usean metsänomistajan yhteishankkeesta. Kemera-tuella aikaisemmin hoidetulle kohteelle voi saada uuden tuen aikaisintaan kymmenen vuoden kuluttua edellisestä hoitotyöstä.

Taimikonhoidossa, ja myös varhaishoidossa, tulee rahoitushakemus tehdä ennen työn aloittamista. Mitään hyväksymiskäsittelyä ei kuitenkaan tarvitse odottaa, vaan työt voidaan aloittaa heti kun rahoitushakemus on jätetty Metsäkeskukselle.

Taimikonhoito on helppoa ja sopii hyötyliikunnaksi lähes jokaiselle. Jos oma osaaminen tai aika ei riitä, kannattaa hyödyntää metsuripalveluita. Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat apua hoitotöiden suunnitteluun ja Kemera-hakemusten tekoon, samoin ammattitaitoisia metsureita töiden toteutukseen.

Metsänomistajan on hyvä muistaa, että Kemera-tuen jälkeen maksettavaksi jäävän metsurityön omakustannusosuuden saa kokonaan verovähennyksiin, joten rahasta ei ole taimikoiden hoito enää kiinni. Kemera-varoja on vuosittain jaossa rajallinen määrä. Kemera-tuet myöntää Metsäkeskus, ja tuki on veronalaista tuloa.

Lue viisi hyvää syytä tehdä taimikonhoito.

TUKI TAIMIKON JA NUOREN METSÄN HOITOON

Taimikon varhaishoito:
Tukitaso 160 €/ha
Pinta-ala vähintään 1 ha, kuvion koko vähintään 0,5 ha
Puuston keskipituus välillä 0,7-3,0 m
Poistuma vähintään 3 000 runkoa/ha, Pohjois-Suomessa* väh. 2 000 runkoa/ha
Työn jälk. tiheys enintään 5 000 runkoa/ha

Lue lisää Metsäkeskuksen sivuilta

Nuoren metsän hoito:
Tukitaso 230 €/ha
Pienpuutuki 200 €/ha
Pienpuun keräysmäärä vähintään 35 m3/ha, pohjoisessa Suomessa väh. 25 m3/ha
Pinta-ala vähintään 2 ha, kuvion koko vähintään 0,5 ha
Keskiläpimitta enintään 16 senttiä
Poistuma vähintään 1 500 runkoa/ha, pohjoisessa Suomessa* väh. 1 000 runkoa/ha

Lue lisää Metsäkeskuksen sivuilta
 

*Pohjois-Suomi = Lapin maakunta + Kuusamon, Pudasjärven, Taivalkosken, Hyrynsalmen, Puolangan ja Suomussalmen kunnat