Puumarkkinakatsaus 8/2020

31.8.2020

Puukauppaa käydään odottavissa tunnelmissa. Paperiteollisuuden kriisi heijastuu puun tarpeeseen.

 

Puukauppa on jäänyt odotuksista jälkeen kesän aikana kevään hyvän kirin jälkeen. Yksityismetsien hakkuumäärätkään eivät ole kasvaneet, vaikka yhtiön ja valtion metsissä hakkuut lisääntyivätkin kesällä ja lisäksi puun tuonti on ollut kasvussa. Puukaupan valopilkkuina ovat jatkaneet kuusitukin ja energiapuun hyvä kysyntä. Koronatilanne arvioitiin metsäsektorille kokonaisuutena kahtiajakoiseksi. Osa tuotteista hyötyy ja osa kärsii. Paperiteollisuus on pahimman kärsijän roolissa, kun kysyntä on romahtanut päämarkkina-alueilla. Myös kartongin ja sellun hinnat ovat kääntyneet uudelleen laskuun. Paperituotteet muodostavat yhä ison osan metsäsektorin kokonaisuudesta ja ovat tärkeitä vientituotteita. Näiden tuotteiden kysynnän heikkous vaikuttaa metsänomistajien puukauppaan, kun selluntarve paperin valmistamiseen laskee. Sahatavaran kysyntä on ollut ennakoitua vahvempi, vaikka näkymät ovat edelleen epävarmat.

Lopputuotteiden kysyntämuutokset jyrkkiä

Puun ostot kirivät keväällä kesäkorjuukohteiden kaupan viriämisen myötä, mutta kesällä puukauppa hiipui. Puun kevään hienoinen hinnannousu tyssäsi vähäisen kysynnän aikaan pieniin ostomääriin. Vaikka kesälomakausi on yleisestikin heikkoa puukauppa-aikaa, niin silti kannattaa seurata tarkkana millaiselle puulle on markkinoilla kysyntää. Kuusitukin hyvä menekki on yllättänyt ja uusimmat tilastot näyttävätkin sahatavarakaupan piristyneen edelleen kesän aikana. Sahat pitävät normaaleja huoltoseisokkeja heinäkuussa, mutta hakkuiden ja puun toimituksien odotetaan viriävän tehtaille jälleen.

Kemiallisen metsäteollisuuden osalta lopputuotteiden hinnat kääntyivät kesän aikana uudelleen jyrkkään laskuun. Koronakriisi näyttääkin jatkavan edelleen kemiallisen metsäteollisuuden suhdanneluisua. Tämä näkyy raadollisimmin paperituotteiden kysynnän romahduksena. Tehtaiden tuotannon muutostöitä ei voida toteuttaa hetkessä ja koronatilanteen tuomaa paperin kysynnän romahdusta ei pystytä paikkaamaan hetkessä. Paperin tuotannonmenetykset ovat niin suuria, että ne tulevat vaikuttamaan myös syksyn puuntarpeeseen. Kuitupuun kysyntä tulee laskemaan. Toisaalta tätä ennakoitiin jo PTT:n ja LUKE:n ennusteissa aiemmin.

Puukauppa vaatii paikallista tietämystä

Tällaisessa markkinatilanteessa on tärkeää, että tarjotaan markkinoille sellaista puuta, jolle on kysyntää. Paikkakuntakohtaiset erot eri puutavaralajien osalta voivat olla suuria. Metsänomistajan kannattaa kysyä neuvoa omasta metsänhoitoyhdistyksestä puukaupan mahdollisuuksista. Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat asiantuntija-apua puukauppaan kilpailuttamalla ja vertailemalla leimikot ja toteuttamalla korjuun valvonnan.

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta sekä myös viimeisimmät PTT:n ennusteet, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
kalle.karttunen@mtk.fi
Puh. 044 373 9377