Puukaupassa suvantovaihe – investoinneista ilahduttavia uutisia

20.5.2019

Kotimaan puukaupassa jatkuu edelleen viime vuotta rauhallisempi vaihe. Viime viikkojen edelleen laskeva tukkien hintakehitys osoittaa, että tukin tarjonta on ollut kysyntää suurempaa. Huhtikuussa julkaistut investointiuutiset luovat myönteistä ilmapiiriä koko metsäalalle.

Kotimaan puukaupassa jatkuu edelleen viime vuotta rauhallisempi vaihe. Toukokuun puoliväliin mennessä yksityismetsistä oli ostettu puuta neljä prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Tammi-maaliskuussa puuta Suomen metsistä sen sijaan korjattiin edelleen ennätystahtia. Raakapuun tuonti kasvoi tammi-helmikuussa kolmanneksen ja vienti 50 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Hakkuiden, tuonnin ja puukauppavauhdin perusteella puun ostajien sekä pystyvarastot että katkotun puun varastot ovat edelleen hyvällä tasolla niin tukissa kuin kuidussa.

Viime viikkojen edelleen laskeva tukkien hintakehitys osoittaa, että tukin tarjonta on ollut kysyntää suurempaa. Valtakunnallisesti havutukkien keskikantohinta uudistushakkuilla on laskenut viime syksystä lähtien viidestä kuuteen euroa. Alueellisesti kantohintojen lasku on saattanut olla vieläkin voimakkaampaa. Kuitupuun hinnan lasku näyttää toukokuun alussa pysähtyneen. Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan tällä hetkellä parhaiten kysyntää on kesäkorjuuseen soveltuville harvennusleimikoille.

Kuitupuuta käyttävän teollisuuden kannattavuus ja puusta maksukyky on erinomainen

Pörssinoteerattujen metsäteollisuusyritysten kannattavuus ja puusta maksukyky on jatkunut erittäin hyvänä. Puutuoteteollisuuden tuloksentekokyky on vaikeampaa. Sellun ja kartongin markkinahinnat ovat olleet laskussa, mutta pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen säilyneet myönteisinä. Sahatavaran hintakehitys puolestaan osoittaa, että tuotanto on ylittänyt kysynnän. Keski-Euroopassa hyönteistuhokuusikoiden sahaus on romahduttanut sekä kuusitukin hinnan että sekoittanut kuusisahatavaran markkinat. Mäntysahatavaralla vientimääräkehitys on ollut kuusta myönteisempää, mutta hintakehitys on ollut kuustakin heikompaa.

Huhtikuussa julkaistut investointiuutiset luovat myönteistä ilmapiiriä koko metsäalalle. Hankkeet vaikuttavat puun hankintaan ja metsätalouden toimintaedellytyksiin hyvin laajalla alueella. Puupohjaisten tuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa, ja on hyvä, että hankkeita suunnitellaan nimenomaan Suomeen. Kestävien hakkuumahdollisuuksien puitteissa hankkeet ovat toteutettavissa. Metsänomistajien mahdollisuudet harvennuspuun myyntiin kasvavat merkittävästi. Taimikon hoitoon ja nuoren metsän kannattaa nyt investoida. Investointien isoin uhka leijuu metsien käyttöön liittyvässä poliittisessa keskustelussa.

Harvennuskuitupuun hinta on kehittynyt myönteisesti – kaikki leimikot kannattaa kilpailuttaa

Puumarkkinatilanteessa on vaihtelua maan eri osien ja ostajien välillä. Metsänomistajien on järkevää tarkistaa puukauppatilanne oman alueen metsänhoitoyhdistyksestä. Sieltä löytyy kaikissa puumarkkinatilanteissa tarkin hinta- ja määrätieto. Erilaiset puukauppaan liittyvät lisät sekä kirjavat puutavaralajien hinnoittelukäytännöt ovat hyvin yleisiä, mikä heikentää julkisten hintatilastojen hyödynnettävyyttä.

Hankintakuitupuun hinta on kehittynyt suotuisasti. Hankintahakkuisiin ei kuitenkaan kannata ryhtyä ilman kirjallista sopimusta puun ostajan kanssa. Mikäli metsänomistajalla on hyödyntämätöntä metsävähennyspohjaa, metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu on nykyisessä harvennuspuun kysyntätilanteessa verotuksellisesti kilpailukykyinen vaihtoehto. Kuitupuun toimituskauppoja ei nykyisessä markkinatilanteessa edelleenkään kannata solmia liian pitkiksi.

Puukaupan onnistumisen takaavat kilpailutus ja katkonnan valvonta. Nämä molemmat hoituvat luontevasti antamalla puukaupan teosta valtakirja metsänhoitoyhdistykselle. Taitavalla katkonnalla myös harvennuksista saadaan runsaasti tukkia. Puukaupan mittausasiakirjoilla on voitava todentaa, että puukauppasopimuksessa sovitut ehdot toteutuvat. Epäselvissä katkontatapauksissa kannattaa hyödyntää metsänhoitoyhdistyksen asiantuntemusta ja tarvittaessa pyytää virallisen mittaajan lausunto.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
erno.jarvinen@mtk.fi
puhelin 040 3517978

 

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta sekä myös viimeisimmät Luken ja PTT:n ennusteet löytyvät täältä

Metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot löytyvät täältä (edellyttää kirjautumista)

Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot ovat selattavissa täältä