Lintuystävällistä metsänhoitoa

04.4.2019

Tuttujen lintujen määrä on vähentynyt. Pienillä teoilla metsänhoidossa saadaan pesäpaikkoja linnuille.

36 % Suomen uhanalaisista eliölajeista elää metsissä. Syitä metsälajien uhanalaistumiseen ovat esimerkiksi lahopuun, lehtipuiden ja vanhojen metsien väheneminen.

Moni uhanalainen lintulaji on riippuvainen tietynlaisesta elinympäristöstä ja huono leviämään muihin biotooppeihin.

Monien vielä vähän aikaa sitten yleisinä tavattujen lintulajien, kuten hömötiaisten ja punatulkkujen rajua vähenemistä. Hömötiaisen pesimäkanta on vähentynyt ja laji luokitellaan nykyään vaarantuneeksi.

Sympaattinen helmipöllö on Suomen yleisin pöllö, mutta senkin kanta on vaarassa pienentyä, sillä se menestyy vain vanhoissa metsissä, joissa on kerroksellisuutta.

Metsänhoidon avulla voi auttaa lintuja

Erikoisen muotoiset ja vioittuneet puut kannattaa säästää.  Kun kuusesta katkeaa latva, muodostuu latvaan hyvä pesäpaikka.  Jo pienempikin kuusi tuuheutuu ja kasvattaa uutta oksistoa katkenneen latvan tilalle. Esimerkiksi pienet varpuslinnut viihtyvät tällaisissa kuusissa, joissa on pesäpaikkoja ja suojaa.

Valkoselkätikkaa, joka luokitellaan erityisen uhanalaiseksi lajiksi, voi hakkuissa auttaa säästämällä haapoja, raitoja, leppiä ja lahoja lehtipuita valkoselkätikan ruokailupuiksi. Metsänomistajalle erikoisten, vioittuneiden ja lahoavien puuyksilöiden jättämisestä ei aiheudu suurta taloudellista tappiota, mutta linnut kiittävät.

Lahopuu on tärkein yksittäinen metsien monimuotoisuutta lisäävä rakennepiirre. 

Linnuille erityisesti pystylahopuu on tärkeää, mutta tikat hyödyntävät myös maalahopuuta.

Metsän peitteisyyden säilyttäminen erirakenteisessa kasvatuksessa lisää lintujen pesäpaikkoja. Näin mikään laji ei menetä elinympäristöään.

Petolintujen pesät rauhoitettuja

Petolinnut ja niiden munat ja poikaset ovat rauhoitettuja luonnonsuojelulain nojalla. Metsänomistaja voi auttaa metsässään pesiviä petolintuja niin, että ajoittaa hakkuun pesimäajan ulkopuolelle ja rajaa pesäpuun ympärille riittävän ison suojelualueen. Säästöpuut voi esimerkiksi keskittää pesän ympärille.

Metsäalueen suojelussa metsänomistajan oma kiinnostus on tärkeää. Metso-ohjelman kautta monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden metsien suojelu on kannattavaa myös taloudellisesti. Samalla myös virkistyskäytön ja maiseman arvo lisääntyy.

Vinkkilista lintujen huomioimiseksi metsänhoidossa:

  • Tarkkaile lintuja ja niiden käytöstä ja pesintää, linnuilta voi oppia paljon.

  • Säästä petolintujen pesäpuut.

  • Rakenna ja ripusta pönttöjä.

  • Huomioi peitteisyys metsänhoidossa, se on lintujen mieleen.

  • Säästä vänkyröitä, katkenneita ja erimuotoisia puita. Niistä tulee hyviä pesäpuita.

  • Säästä eri puulajeja.