Puumarkkinakatsaus toukokuu

31.5.2018

Puun kysyntä on nyt poikkeuksellisen hyvä – tarjontaa kaivataan

Puumarkkinoiden yleisvire on jatkunut suotuisana. Metsätalouden myönteistä tulevaisuutta edelleen vahvistavat puun käyttöä lisäävien investointien nytkähtäminen eteenpäin sekä Kuopiossa että Kemissä.

Tukin ja kuidun kysyntä on metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan kokonaisuutena erittäin hyvä. Puuta on korjattu ja jalostettu niin reippaasti, että puun tarjonnan pitäisi olla nykyistä suurempaa. Metsänomistajien kannattaa aktiivisesti tarjota sekä päätehakkuu- että harvennusleimikoita kilpailutukseen. On myös metsänomistajien etu, että tehtaiden käynti ei tyssää puun tarjontaan.

Puun ostajien varastot ovat kevään kynnyksellä hyvin ohuet. Ostajien puuhuoltoa ovat myös koetelleet hankalat korjuukelit. Sahateollisuudella on jatkuvasti ostotarvetta nopeasti korjuuseen soveltuville havutukkileimikoille. Puun hinta on ollut nousussa, mutta Suomen kehitys on lähialueisiin verrattuna ollut maltillista. Ei olekaan ihme, että ostajien kiinnostus kotimaiseen kuitupuuhun on edelleen parantunut.

Sellun tekeminen on huippukannattavaa – sahatavaran ei

Metsäteollisuusyritysten ensimmäisen vuosineljänneksen tulokset osoittavat, että massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus on erinomainen. Varovasti arvioituna Suomessa toimivat sellutehtaat tekevät liiketulosta yli 30 euroa jalostamaansa puuraaka-ainekuutiometriä kohden. Sellun markkinahinta osoittaa edelleen koilliseen ja yhtiöiden ilmoittamat hinnankorotukset menevät täysimääräisesti läpi. Myös kartongilla hinnannostot ovat toteutuneet. Sahateollisuuden kannattavuus sen sijaan on kokonaisuutena selvästi heikompi, vaikka sahatavaran vienti on jatkunut vilkkaana. Sahatavaran hinta on hieman korjaantunut, mutta kannattavuus ongelmien taustalla on ennen kaikkea sahahakkeen, purun ja kuoren menekkiongelmat sekä puumarkkinoiden kilpailutilanne sahateollisuuden ja kuitupuuta käyttävän teollisuuden välillä.

Nykyisessä puumarkkina- ja metsäteollisuuden kannattavuustilanteessa puukaupan onnistumisen kannalta onkin erittäin tärkeä valvoa, että korjuussa arvokasta tukkia ei katkota kuiduksi. Runkojen katkonnassa eri puutavaralajeihin on isoja, markkinatilanteesta johtuvia, eroja ostajien ja leimikkotyyppien välillä.

Massa- ja paperiteollisuuden erinomainen kannattavuus pitää hyödyntää kuitupuukauppojen kilpailutuksessa, eikä toimitussopimuksia nousevassa markkinatilanteessa kannata edelleenkään solmia liian pitkiksi. Erilaisten tilastoimattomien hinta- ja määrälisien sekä kirjavien puutavaralajien hinnoittelukäytäntöjen yleistyminen heikentävät julkisten hintatilastojen hyödynnettävyyttä. Ajantasaisin ja paikallisin puumarkkinatieto löytyy aina paikallisista metsänhoitoyhdistyksistä, mistä metsänomistajille on luontevasti tarjolla kaikki puukaupan tekemiseen liittyvät asiantuntijapalvelut.

Taimikot hoitoon – Kemera varoja riittää

Tulevien hakkuumahdollisuuksien turvaamisen ja metsänhoitokustannusten kurissapitämisen kannalta on tärkeää, että taimikoiden varhaishoidot ja nuoren metsän hoitotyöt tehdään ajallaan. Kevät on otollisinta aikaa molempien työlajien tekemiseen. Puun myyntisuunnitelmien laadinnan ohessa kannattaakin tarkistaa myös taimikoiden hoitotarve. Lisäporkkanana taimikonhoitoon ja nuoren metsänhoitoon on runsaasti Kemera-rahaa käytettävissä. Metsäteihin kannattaa myös investoida pitkäjänteisesti.

Annan tarvittaessa lisätietoja.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
erno.jarvinen@mtk.fi
puhelin 040 3517978