Puumarkkinakatsaus maaliskuu

15.3.2018

Puumarkkinoilla on reipas tahti - katkonnan valvonta korostuu

Suomen talous porskuttaa tuoreiden suhdanne-ennusteiden perusteella vahvasti. PTT:n arvion mukaan Suomen talous kasvaa sekä tänä että ensi vuonna 2,8 prosenttia, ja vienti kokonaisuudessaan noin kuuden prosentin vauhtia. Metsäteollisuudessa toteutetut investoinnit mahdollistavat osaltaan viennin kasvun. Kilpailukykysopimus ja maltilliset palkkaratkaisut ovat parantaneet Suomen hintakilpailukykyä selvästi. Maailmantalouden isoimmat riskit, jotka saattavat myös heijastua puutuotteiden kauppavirtoihin, tulevat Yhdysvalloista. Presidentti Trumpin hallinto uhittelee erilaisilla tuontitulleilla, mikä pahimmillaan voi lopahduttaa koko nousukauden.

Metsäyhtiöiden suotuisan vientimarkkinatilanteen jatkuminen on ylläpitänyt myönteistä virettä myös kotimaan puumarkkinoilla. Luonnonvarakeskuksen tilastojen perusteella sekä puukaupassa että markkinahakkuissa ollaan viime vuotta edellä. Vientimarkkinoilta myönteisin signaali on mäntysahatavaran hinnan elpyminen. Sahatavaraa laivataan Suomesta edelleen ennätystahtiin. Lisäksi sellun markkinahinta sojottaa koilliseen ja kartongin hintoihin on ilmoitettu korotuksia. Kansainvälisiltä puumarkkinoilta huomionarvoisin seikka on Baltian puun hintojen merkittävä nousu viime kuukausien aikana. Sikäläisen hinnan nousun taustalla on ennen kaikkea viime kuukausien hankalat korjuuolosuhteet.

Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan kaikille puutavaralajeille on nyt hyvin kysyntää. Paikoitellen puuta voisi olla tarjolla selvästi nykyistä enemmän. Sahateollisuudella on pienet puuvarannot, ja heillä on jatkuva ostotarve nopeasti korjuuseen soveltuville havutukkileimikoille. Pitkään jatkuneiden pakkasten myötä saattaa olla, että talvileimikoita hankitaan vielä tämän talven korjuuseen.

Hyvin ilahduttavasti kuitupuun ostajien kiinnostus kotimaiseen puuhun on edelleen parantunut. Puun tuonnin supistuminen osaltaan tukee kotimaisen puun kysyntää. Metsänomistajien kannattaakin aktiivisesti tarjota sekä tukki- että kuitupuuleimikoita myyntiin. Puukauppa lähtee luontevasti liikkeelle yhteydenotolla omaan metsänhoitoyhdistykseen, mistä saa kaikki puukauppaan liittyvät palvelut.

Puukaupan kilpailutus muistettava - puun hintatilastojen luotettavuus on koetuksella

Massa- ja paperiteollisuuden erinomainen kannattavuus pitää hyödyntää kuitupuukauppojen kilpailutuksessa. Nousevassa markkinatilanteessa kuitupuukauppojen toimitussopimuksia ei kannata solmia liian pitkiksi. Nykyisessä puumarkkinatilanteessa on puukaupan onnistumisen kannalta erittäin tärkeä valvoa, että korjuussa arvokasta tukkia ei katkota kuiduksi. Runkojen katkonnassa eri puutavaralajeihin on isoja eroja ostajittain ja leimikoittain.

Puukauppaan liittyvien hintatilastojen luotettavuus on toimivien markkinoiden peruspalikoita. Tehdyistä puukaupoista tilastoihin pitäisi kirjautua puutavaralajeittain hinta, joka mahdollisimman luotettavasti kuvaa markkinoilla todellisuudessa vallitsevaa hintatasoa. Viime aikoina erilaiset tilastoimattomat hinta- ja määrälisät sekä kirjavat puutavaralajien hinnoittelukäytännöt ovat selvästi yleistyneet. Tällaiset seikat vääristävät vallitsevaa hintatasoa ja vähentävät julkisesti saatavilla olevien puun hintatilastojen hyödynnettävyyttä ja luotettavuutta. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi puukauppoja suunnittelevien metsänomistajien kannattaa aina tarkistaa vallitseva puumarkkinatilanne ensin omasta metsänhoitoyhdistyksestään.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
erno.jarvinen@mtk.fi
puhelin 040 3517978

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta, metsäteollisuudesta sekä viimeisimmät Luken ja PTT:n ennusteet löytyvät osoitteesta: https://www.mtk.fi/metsa/puumarkkinat/markkinatieto/markkinakuvat/fi_FI/markkinakuvat/