Puumarkkinakatsaus helmikuu

15.2.2018

Massa- ja paperiteollisuus takoo huipputulosta - kuitupuun kilpailutus on tärkeää

Suomen taloustilanne kehittyy edelleen suotuisissa merkeissä. Sekä kuluttajien että elinkeinoelämän näkemykset lähiajan kehityksestä ovat valoisia. Tuoreimpien suhdanne-ennusteiden perusteella myönteinen talouskehitys jatkuu myös tänä vuonna. Puun käyttöä lisäävät investointisuunnitelmat luovat myönteistä virettä koko suomalaiselle metsäsektorille. Vahvan talouskasvun haittapuoli on ollut euron vahvistuminen, mikä nakertaa suomalaisten yritysten hintakilpailukykyä vientikaupassa.

Sellun, kartongin ja sahatavaran vientimäärissä lyötiin viime vuonna uudet ennätykset. Vanerinkin vienti Suomesta on ollut voimakkaassa kasvussa. Markkinasellun hinta on noussut hyvin jyrkästi, kartongin hinta on pysynyt korkealla jo pitkään. Ilahduttavasti myös mäntysahatavaran hinta on osoittanut elpymisen merkkejä. Tuoreimpien tilinpäätöstietojen mukaan kaikki Helsingin pörssissä noteeratut massa- ja paperiyhtiöt kannattavat kokonaisuutena erinomaisesti.

Vuoden 2018 yksityismetsien puukauppa on lähtenyt hieman viime vuotta verkkaisemmin liikkeelle. Markkinahakkuita on keliolosuhteiden pakosta jouduttu keskittämään kovan maan kohteisiin, mutta teollisuus on kuitenkin pystynyt hankkimaan kotimaasta tarvitsemansa raaka-aineen. Kantohinnat ovat kehittyneet melko tasaisesti vuoden 2018 alkuviikkoina. Puun käyttömäärien, hakkuiden ja puukaupan toteutuneen kehityksen sekä ennusteiden perusteella puukauppa jatkuu vilkkaana myös lähikuukausina. Lisäksi puun tuonnin supistuminen tukee kotimaisen puun kysyntää.

Kaikille kovan maan leimikoille on kysyntää - puun katkontaa pitää valvoa
Poikkeuksellisen hankalien korjuuolosuhteiden pakosta puun osto ja korjuu painottuvat kovan maan kohteisiin. Viime viikkojen pakkaset eivät ole tilannetta merkittävästi korjanneet. Sellukattilat porisevat täysillä ja sahateollisuudessa terät pyörivät punaisella. Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan sekä tukille että kuidulle on tällä hetkellä hyvin kysyntää, ja metsänomistajien kannattaa aktiivisesti tarjota markkinatilanteeseen soveltuvia kohteita.  

Kuitupuuta käyttävän teollisuuden kiinnostus kotimaiseen kuitupuuhun on edelleen parantunut. Tämä yhdessä massa- ja paperiteollisuuden erinomaisen kannattavuuden kanssa pitää hyödyntää kuitupuukauppojen kilpailutuksessa. Kuitupuun kuutiohinta on metsätalouden kannattavuuden näkökulmasta ja tulevia hakkuumahdollisuuksia silmällä pitäen jopa tärkeämpi kuin tukkipuun yksikköhinta. Kuitupuun toimitussopimukset kannattaa nousevassa markkinatilanteessa sopia mahdollisimman lyhyeksi. Puun korjuussa on myös olennaista valvoa, että arvokasta tukkia ei katkota kuiduksi.

Vuosi 2017 osoitti, että alempiasteisen tieverkon heikko kunto on puun hankinnan isoin pullonkaula, ja niiden korjaamiseen pitää investoida pitkäjänteisesti. Uudet investoinnit ovat ainoa keino saada puulle lisää kysyntää sekä kuitupuun käyttöä lisäävien investointien myötä helpottaa sahateollisuuden ahdinkoa.

Puukauppojen kilpailutukseen tulee jatkuvasti uusia mitta- ja laatuvaatimuksia sekä muita kokonaisarvoon vaikuttavia tekijöitä, jotka kaikki pitää huomioida eri puun ostajien tarjousten vertailussa. Metsänomistajien kannattaakin ehdottomasti aina tarkistaa paikallinen puukauppatilanne omasta metsänhoitoyhdistyksestään ja kilpailuttaa puukauppakohteet metsänhoitoyhdistysten asiantuntemuksella. Nykyisessä puumarkkinatilanteessa metsänhoitoyhdistysten puukaupallisille palveluille on tarvetta enemmän kuin koskaan.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
erno.jarvinen@mtk.fi
puhelin 040 3517978