Kemera-laki muuttuu 18.4.2016 ?

21.3.2016

Kestävän metsätalouden rahoituslain ja metsätuholain muutokset on hyväksytty eduskunnassa maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön mukaisesti. Lakimuutosten eduskuntakäsittely vei hieman enemmän aikaa kuin oli arvioitu, joten lakimuutokset eivät astu voimaan vielä huhtikuun alusta, mikä oli tavoitteena. Jatkoaikataulu on näillä näkymin seuraava: Lakimuutokset vahvistetaan presidentin esittelyssä 8.4. ja asetukset käsitellään valtioneuvostossa 14.4. Lakimuutokset tulisivat tällöin voimaan 18.4.2016.

 

Lain käsittelyyn eduskunnassa voi tutustua: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_133+2015.aspx

Linkin kautta löytyvät myös kaikki maa- ja metsätalousvaliokunnalle eri tahojen esittämät asiantuntijalausunnot. Tutustumalla kansanedustajien käyttämiin puheenvuoroihin sekä asiantuntijalausuntoihin voi saada jonkinmoista kuvaa siitä, miltä pohjalta keskustelua kemeran tulevaisuudesta ja metsätalouden kannustejärjestelmän muutoksista lähivuosina käydään.  Nykyinen kemera-lakihan on määräaikainen ja voimassa vuoteen 2020.

Hallituksen esitys Kemera-laiksi https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_133+2015.aspx

 

Joitain muutoksia

Juurikäävän torjuntaan ei myönnetä enää tukea, mutta juurikäävän torjunta muuttuu pakolliseksi.

Jos Kemera-rahat loppuvat kesken vuotta, Metsäkeskus hylkää vireille tuleet hakemukset.

28 a § 

Myöntämisvaltuuden riittämättömyys  

Maa- ja metsätalousministeriöllä on oikeus määräajaksi tai toistaiseksi määrätä metsäkeskus hylkäämään päätöksensä julkaisemisen jälkeen vireille tulevat tukihakemukset, jos tuen rahoitukseen tarvittavaa myöntämisvaltuutta ei ole enää riittävästi käytettävissä hakemusten vireillepanovuonna.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös tukihakemusten hylkäämisestä on julkaistava maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Metsäkeskuksen on lisäksi tiedotettava maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä asianmukaisessa laajuudessa. 

Ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen julkaisemista vireille tulleet hakemukset ratkaistaan niiden saapumisjärjestyksessä toimenpiteille osoitetun myöntämisvaltuuden puitteissa. Jos käytettävissä ei ole enää myöntämisvaltuutta hakemusten vireillepanovuonna, jäljelle jääneet hakemukset on siirrettävä käsiteltäviksi seuraavana vuonna toimenpiteille osoitetun myöntämisvaltuuden puitteissa. Siltä osin kuin käytettävissä ei enää seuraavana vuonnakaan ole myöntämisvaltuutta, hakemukset on hylättävä.