Suhdanne-ennusteet povaavat metsäalan markkinatilanteen jatkuvan hyvänä

09.11.2018
puuta_460.jpg

9.11.2018

Luonnonvarakeskus Luke ja Pellervon taloustutkimus PTT julkaisivat lokakuussa uusimmat metsäalan suhdanne-ennusteensa. Kokonaisuudessaan molemmat katsaukset ovat myönteisiä yksityismetsätalouden kannalta. Metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimäärät kasvavat, teollisuuspuun hakkuut lisääntyvät, kantohinnat nousevat ja yksityismetsätalouden liiketulos kohenee. Vuonna 2019 kehityksen ennakoidaan tasaantuvan kuluvan vuoden voimakkaan kasvun jälkeen.

Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan kaikille puutavaralajeille on edelleen hyvin kysyntää, ja kotimaan puumarkkinanäkymä jatkuu myönteisenä lähikuukausina. Yksityismetsistä oli myyty puuta 16 prosenttia enemmän puuta kuin viime vuonna. Yksityismetsien hakkuita on tehty yli kymmenen prosenttia viime vuotta enemmän. 

Luonnonvarakeskus Luken suhdannekatsauksen mukaan metsäteollisuuden uudet investoinnit lisäävät puun käyttöä, ja kotimaan markkinahakkuut nousevat tänä vuonna yhdeksän prosenttia 68,3 miljoonaan kuutiometriin. Mänty- ja kuusisahatavaran vahvistuvat vientihinnat ja sahahakkeen kysynnän kasvu nostavat Luken mukaan havutukkien keskimääräisiä kantohintoja 9–10 prosenttia. Sellun, paperin ja kartonkien tuotannon kasvu puolestaan nostaa kuitupuutavaralajien kantohintoja 8–11 prosenttia. Vuonna 2019 teollisuuspuun hakkuiden ja puun hintojen Luke ennakoi tasaantuvan talouskasvun hidastumisen vuoksi ja jäävän kuluvan vuoden tasolle. PTT ennustaa yksityismetsien puukaupan käyvän vuonna 2019 kuluvan vuoden tahtiin.

Puukauppaa miettivien metsänomistajien kannattaa aina toimia vallitsevan puumarkkinatilanteen mukaisesti ja tarkistaa paikallinen puun kysyntä- ja hintatilanne oman alueen metsänhoitoyhdistyksestä. Heiltä löytyy kaikissa puumarkkinatilanteissa ajantasaisin, monipuolisin ja tarkin puukauppatieto. 

Tutkimuspäällikkö Erno Järvinen, 040 351 7978