Puumarkkinoilla jäitä hattuun

16.3.2016

Puumarkkinakatsaus

maaliskuu 2016

Puumarkkinoilla jäitä hattuun

Talouden näkymissä ei viime viikkojen aikana ole tapahtunut selkeää kehitystä suuntaan eikä toiseen. Uutisia on julkaistu sekä talouden kasvusta että hidastumisesta. Puutuotteissa sahatavaran kysynnän pitäisi kesää kohden vilkastua. Lankun hintakehitys on sekä männyn että kuusen osalta ollut kuitenkin vaatimaton, sillä sahatavaran tuotanto kasvoi viime vuonna hyvin monissa Suomen kilpailijamaissa. Lisäksi sahatavaran varastot ovat edelleen isot. Kuusisahatavaran markkinanäkymä on hieman suotuisampi kuin männyn. Toivottavasti vientimäärät Suomesta kehittyvät yhtä suotuisasti kuin viime vuonna. 

Havusellun hintaero lehtiselluun on maailmanmarkkinoilla taas alkanut kasvaa. Lehtiselluun on tullut uutta tuotantoa, tarjonta on noussut ja hinta on laskenut. Kartonkien hinnat ovat hieman laskeneet, mutta pakkausmateriaalien kysyntä näyttää kuitenkin edelleen suotuisalta. Paino- ja kirjoituspaperin kysyntä jatkaa supistumistaan, jolloin hintojen nostaminen on miltei ylivoimaista. 

Puunostajien varantotilanne on kokonaisuutena hyvä

Puukauppa on alkuvuonna käynyt selvästi viime vuotta vilkkaammin. Maaliskuun puoliväliin mennessä yksityismetsistä oli myyty puuta reilu viidennes viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Kohtalaisen hyvistä talvikorjuuolosuhteista huolimatta, puuta on hakattu viime vuotta vähemmän. Puukaupan ja hakkuiden erotuksena puun ostajien varannot ovat kasvaneet sekä tukilla että kuidulla. Tammikuussa puuta tuotiin viime vuoden tammikuun tahtiin. 

Puumarkkinoilla vallitseva reipas ylitarjontatilanne huomioiden metsäteollisuuden vaatimukset metsävaratietojen avaamisesta ovat odotettu jatkumo viime syksyn esityksille tukin minimilatvaläpimitan nostosta. Puumarkkinoilla kaivataan ennen kaikkea aktiivisia ostajia sekä uutta käyttöä kuitupuulle. Nykyinen kuitupuun jalostuskapasiteetti on täyskäytössä. 

Puun kysynnän painopiste on kesäkorjuukohteilla

Kuluvan vuoden osalta puumarkkinanäkymä on kokonaisuutena suotuisa. Kesäkorjuuseen soveltuvista kuusitukkileimikoista on tällä hetkellä parhaiten kysyntää. Mäntytukin kysyntään peilautuu mäntysahatavaran vaikea markkinatilanne. Ostoaktiivisuus on kaikilla puutavaralajeilla alkuvuodesta vilkastunut. Kuusitukkia lukuun ottamatta kaikista muista puutavaralajeista on kuitenkin edelleen ylitarjontaa. Puukauppojen kilpailutus sekä tukin tarkka talteenotto korostuu nykyisessä puumarkkinatilanteessa, missä kuitupuun kysyntä on olematonta. 

 

Annan mielelläni lisätietoja. 

 

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry erno.jarvinen@mtk.fi

puhelin 040 3517978