Puumarkkinakatsaus marraskuu

14.11.2019

14.11.2019 Markku Ekdahl

Metsäteollisuuden heikkenevä suhdanne heijastuu puun kysyntään.

 
 

Vuoden alkupuoliskolla lähes edellisvuosien tahtiin käynyt puukauppa on kesän jälkeen hiipunut selvästi. Lokakuun loppuun mennessä Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten yhteenlaskettu ostomäärä Suomessa oli noin 25,5 milj. kuutiometriä (2018: 32,7 milj. m3). Metsäteollisuuden heikkenevä suhdanne laskee raakapuun kysyntää. Samaan aikaan markkinoille on tullut Keski-Euroopan myrsky- ja hyönteistuhojen myötä Suomen vuotuisen kestävän hakkuusuunnitteen verran raakapuuta – tuhojen ennustetaan tulevina vuosina vielä kasvavan. Heikkenevä suhdanne yhdistettynä lisääntyneeseen raaka-aineen tarjontaan on painanut puun kysynnän ja varsinkin tukin kantohinnat laskuun myös Suomessa.

Maailmantalouden hidastuminen laskee metsäteollisuuden vientiä

Luonnonvarakeskuksen tuoreen suhdannekatsauksen mukaan metsäteollisuustuotteiden hinnat tulevat alaspäin viime vuoden suhdannehuipusta. Myös teollisuuspuun hakkuumäärät vähenevät, metsäsektorin työllisyys hieman heikkenee, raakapuun kantohinnat alenevat ja kantorahatulot kääntyvät laskuun.

Tänä vuonna sahatavaran tuotanto supistuu pari prosenttia. Vuonna 2020 sahatavaran keskimääräisen vientihinnan laskun odotetaan jatkuvan, mutta kuluvaa vuotta loivempana. Sahatavaran tuotantomäärien odotetaan edelleen pienenevän 11 miljoonaan kuutiometriin. Myös vienti supistuu hieman. Vanerien markkinatilanteeseen ei odoteta suuria muutoksia ensi vuonna.

Sellun tuotannossa saavutettaneen tänä vuonna uusi ennätys, ensi vuonna tuotannon odotetaan hieman laskevan. Selluvarastot ovat edelleen korkeat, mikä heijastuu myös Suomen vientihintoihin. Vientihinnat ovat kääntyneet selvään laskuun jo tänä vuonna. Myös ensi vuonna keskimääräinen vientihinta jäänee tätä vuotta alhaisemmaksi. Paperin kysyntä on jatkanut laskuaan, mutta kapasiteetin sulkemiset ovat tukeneet hintaa. Kokonaisuutena paperi- ja massateollisuuden kannattavuus on normaalitasolla, sahateollisuuden tilanne on vaikea.

Teollisuuspuun hakkuut vähenevät ja kantohinnat alenevat

Luonnonvarakeskuksen suhdannekatsauksen mukaan tukin keskimääräiset kantohinnat alenevat tänä vuonna 3–7 %. Sellun ja kartonkien tuotannon pysyminen korkealla tasolla pitää kuitupuiden kantohinnat 0–2 % kasvussa. Yksityismetsien hakkuut vähenevät kuluvana vuonna viisi prosenttia. Koska metsäteollisuusyhtiöt ja Metsähallitus vähentävät myös hakkuitaan, teollisuuspuun hakkuut vähenevät yhteensä viisi pro-senttia hieman yli 65 miljoonaan kuutiometriin. Raakapuun tuonti pysyy vuoden 2018 tasolla.

Vuonna 2020 teollisuuspuun hakkuumäärien ennustetaan vähenevän edelleen kolme prosenttia. Sahateollisuuden tuotannon alenemisen jatkuessa tukkien kantohinnat laskevat kuluvasta vuodesta 2─3 %. Paperin kysynnän väheneminen sekä sellun tuotannon kasvun pysähtyminen vievät kuitupuiden kantohinnat 1─2 % laskuun. Raakapuun tuonnin ennakoidaan kasvavan hieman kuluvasta vuodesta.

Markkinatilanne huomioon puun tarjonnassa

Metsänomistajan kannattaa tarjota markkinatilanteeseen sopivia leimikoita. Metsänhoitoyhdistysten mukaan paras kysyntä on tällä hetkellä sulan maan aikana korjattavista kuitupuuvaltaisista kohteista. Puumarkkinatilanne vaihtelee kuitenkin huomattavasti maan eri osissa ostajien varantotilanteen mukaan. Metsänomistajan kannattaa varmistaa ajantasainen tieto paikkakunnan markkinatilanteesta omasta metsänhoitoyhdistyksestä.

Kuitupuun kysynnän ollessa huomattavasti tukkipuuta parempaa, on leimikon hakkuuta valvottava tarkasti, ettei arvokkaampaa tukkipuun mitat täyttävää puuta katkota halvemmaksi kuitupuuksi. Metsänhoitoyhdistyksen ammattilainen hoitaa tarvittaessa puukaupan tarjousten vertailun, huomioiden eri ostajien erilaisen katkonnan vaikutuksen, sekä korjuun valvonnan metsänomistajan puolesta.