Puumarkkinakatsaus elokuu 2019

20.8.2019
Puumarkkinakatsaus elokuu 2019

19.8.2019 Erno Järvinen

Ostajilla on runsaasti puuta varastoissa – puukaupan kaikki ehdot pitää aina tarkistaa

 
 

 

Kotimaan puumarkkinassa on kesälomien jälkeen jatkunut sama tahti kuin ennen lomakautta. Puukauppamäärä laahaa selvästi, eli noin viidennes viime vuotta perässä, markkinahakkuita on tehty kokonaisuudessaan lähes viime vuoden tahtiin ja puun tuonti on selvästi kasvanut. Puukaupan voimakkaasta supistumisesta huolimatta puun ostajilla on edelleen runsaasti puuta hankittuna varastoihin, sekä pystyvarastoissa että katkottuna puuna. Tämä rajoittaa puun kysyntää syksyn aikana. Kotimaan heikentyneen kysynnän vastapainoksi onneksi puun vientiä on edelleen onnistuttu kasvamaan. Toivottavasti metsänhoitoyhdistysten avaamat puun vientikanavat pysyvät auki myös jatkossa.

Yleistaloustilanteeseen liittyvä epävarmuus Suomen tärkeimmissä vientimaissa vaikuttaa myös puupohjaisten tuotteiden kysyntään ja sitä kautta kotimaan puumarkkinoille saakka. Sellun hinta on viime aikoina laskenut hyvin jyrkästi ja selluvarastot ovat poikkeuksellisen korkealla tasolla. Sahatavaramarkkinoita vaivaa ylitarjonta, ja sen seurauksena heikko hintakehitys. Tukkia on Suomessa kuluvana vuonna jalostettu viime vuotta vähemmän, mutta selluteollisuudessa kuitupuuta ja haketta on käytetty tuotantomäärien perusteella hieman viime vuotta enemmän.

Baltian maissa kuitupuun hinta on voimakkaan nousun jälkeen laskenut, mikä hillinnee sikäläisten metsänomistajien puunmyyntihalukkuutta. Ruotsissa metsänomistajien puunmyyntiaikeita lisäävät kirjanpainajatuhot. Keski-Euroopassa puumarkkinatilannetta voisi kuvailla kaoottiseksi. Hyönteistuhojen seurauksena puuta on tarjolla selvästi kysyntää enemmän ja hinnat ovat monissa maissa olleet hyvin jyrkässä laskussa. Tilanteen normalisoituminen vie hyvin kauan. Runsas puun ylitarjonta heijastuu sekä lopputuotemarkkinoille että puumarkkinoille hyvin laajalla alueella. Suomessa metsien terveystilanne on muihin maihin verrattuna onneksi edelleen hyvä. Metsiä kannattaa ja pitää hoitaa aktiivisesti ja kestävästi.

Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan tällä hetkellä suotuisin kysyntä on kesäkorjuuseen soveltuville harvennusleimikoille. Hintakehityksen perusteella harvennusleimikoita on kuitenkin kokonaisuudessaan ollut kysyntää vastaavasti tarjolla. Tukin ja kuidun hintakehitys on kaikkiaan viime aikoina ollut verrattain tasainen. Tosin alueellisesti hintakehityksessä saattaa olla isojakin eroja.

Puukaupan mitta- ja laatuvaatimuksiin sekä muihin ehtoihin on kiinnitettävä erityishuomiota

Puukaupan onnistumisen takaavat niin harvennusleimikoissa kuin uudistushakkuillakin kilpailutus ja katkonnan valvonta. Nämä molemmat hoituvat luontevasti antamalla puukaupan teosta valtakirja metsänhoitoyhdistykselle. Taitavalla katkonnalla myös harvennuksista saadaan runsaasti tukkia, ja puukaupan mitta- ja laatuvaatimuksiin pitää kiinnittää huomiota myös harvennuksilla.

Puukaupan mittausasiakirjoilla on puolestaan voitava todentaa, että puukauppasopimuksessa sovitut ehdot toteutuvat. Epäselvissä katkontatapauksissa kannattaa hyödyntää metsänhoitoyhdistyksen asiantuntemusta ja tarvittaessa pyytää virallisen mittaajan lausunto. Lisäksi hyvään kauppatapaan kuuluu, että hakkuista asianmukaisesti ilmoitetaan etukäteen valtakirjan haltijalle tai metsänomistajalle. Puukauppaa tehtäessä pitää aina myös erityisellä huolella lukea puukaupan yleiset sopimusehdot, jokaista yksityiskohtaa myöten. Ehdot ovat ostajakohtaisia ja valmiina puukauppalomakkeessa. Puukauppaosapuolten yhdessä sopimia yleisiä ehtoja ei ole. Puun ostajien esittämistä ehdoista voi aina myös neuvotella, eikä niitä pidä sellaisenaan hyväksyä.

Puumarkkinatilanteessa on vaihtelua maan eri osien ja ostajien välillä. Metsänomistajien on järkevää tarkistaa puukauppatilanne oman alueen metsänhoitoyhdistyksestä. Sieltä löytyy kaikissa puumarkkinatilanteissa tarkin hinta- ja määrätieto. Erilaiset puukauppaan liittyvät lisät sekä kirjavat puutavaralajien hinnoittelukäytännöt ovat hyvin yleisiä, mikä heikentää julkisten hintatilastojen hyödynnettävyyttä.

Annan tarvittaessa lisätietoja.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

erno.jarvinen@mtk.fi

puhelin 040 3517978

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta sekä myös viimeisimmät Luken ja PTT:n ennusteet löytyvät täältä

Metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot löytyvät täältä (edellyttää kirjautumista)

Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot ovat selattavissa täältä