Kuusitukki vetää puukauppaa

15.4.2016

Puumarkkinakatsaus

huhtikuu 2016

Talousennusteiden mukaan Suomen heikko talouskehitys jatkuu tänä ja ensi vuonna. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta näkymät tulevaisuudesta ovat silti heikot. Kuluttajien ostovoima heikkenee, joten Suomen talouskasvu on viennin varassa. Maailmantalouden vetoapu ei ole kuitenkaan lisääntymässä, sillä öljyn hinnan lasku on ohi ja kulutuksen kasvu hidastuu. Kotimaan rakentaminen onneksi hieman vilkastuu, joka tukee puutuotteiden kysyntää.

Tukin ostoaktiivisuus on vilkastunut, kuitupuusta edelleen ylitarjontaa

Sahatavaran tuotanto on alkuvuonna noussut noin kymmenyksellä viime vuodesta. Kuusilankun tuotanto on kasvanut noin neljänneksen, mutta mäntysahatavaran tuotanto on vastaavasti supistunut noin kymmenyksellä. Sahatavaran tuotanto on sahatavaramarkkinoiden näkökulmasta ollut odotettua. Talousvaikeudet ja öljyn hinnan lasku ovat heijastuneet mäntysahatavaran kysyntään Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä. Kuusisahatavaran kysyntä on kehittynyt suotuisammin.

Kausiluontoisesta sahatavaran kysynnän vilkastumisesta huolimatta, sahatavaran hinnoissa ei ole odotettavissa suurta nousua, varsinkin kun valmista sahatavaraa on edelleen runsaasti varastoissa. Lisäksi ruotsalaisilla ja venäläisillä sahureilla on valuuttakurssietu puolellaan. Kuitupuuta käyttävässä teollisuudessa merkittävin muutos on havusellun ja lehtisellun hintaeron kasvu, jota selittää lehtisellun kasvanut tarjonta Etelä-Amerikan investointien myötä. Kartonkien hinta on myös hieman laskenut uuden tuotantokapasiteetin myötä.

Yksityismetsien puukauppa on kokonaisuutena edelleen käynyt selvästi viime vuotta vilkkaammin. Huhtikuun puoliväliin mennessä puuta oli myyty viidennes viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Markkinahakkuita on tehty viime vuoden tahtiin. Pystypuuvarastot ovat alkuvuonna kasvaneet.

Puumarkkinoilla vallinnut ylitarjontatilanne näyttää hieman helpottaneen. Kesäkorjuuseen soveltuvien tukkileimikoiden ja erityisesti kuusitukin kysyntä näyttää suotuisimmalta. Kuitupuun osalta ylitarjontatilanne ei ole kuitenkaan poistunut, vaikka massa- ja paperiteollisuuden kapasiteetti on käytännössä täyskäytössä. Kilpailutus sekä tukin tarkka talteenotto ovat nykyisessä markkinatilanteessa onnistuneen puukaupan peruspalikoita.

PTT ennakoi metsäalalle lievää kasvua

PTT julkaisi huhtikuun puolivälissä tuoreimman metsäennusteensa vuosille 2016-2017. PTT arvioi metsäteollisuuden rakenteessa tapahtuvan selviä muutoksia molempina vuosina. Uudet investoinnit lisäävät sellun ja kartongin vientiä, mutta paperin tuotannon ja viennin väheneminen jatkuu. Sellun ja kartongin vientihinnat laskevat kuitenkin globaalin ja eurooppalaisen kapasiteetin lisääntyessä. Puutuotteiden tuotanto kasvaa PTT ennusteen mukaan kumpanakin vuonna kysynnän lisääntyessä vientimarkkinoilla ja kotimaassa.

Tänä ja ensi vuonna puukaupat ja hakkuut kasvavat PTT:n arvion mukaan kohti investointien edellyttämiä puunkäytön lisämääriä, kuitenkaan saavuttamatta niitä vielä täysmääräisesti. PTT:n ennustekaudella puun lisäkäyttö on pitkälti vielä tukkivetoista. Sahateollisuuden lopputuotemarkkinoiden hintakehitys ei mahdollista tukille juurikaan korkeampaa vuosittaista keskihintaa etenkään tänä vuonna. Kuitupuun hinnan nousua vaimentaa kartongin ja sellun vientihintojen lasku. Puun hinta nousee PTT:n ennustejaksolla maltillisesti muutamalla prosentilla.

Annan mielelläni lisätietoja.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

erno.jarvinen@mtk.fi

puhelin 040 3517978