Kemera-hakemukset Metsäkeskukselle viimeistään 17.4.2015

19.12.2014

 

Eduskunta hyväksyi uuden Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain eli Kemera-lain ja sen odotetaan tulevan voimaan ensi vuoden aikana. Voimaantu-lo edellyttää Euroopan komission hyväksyntää uudelle tukijärjestelmälle.

Nykyisen Kemera-lain mukaisten hakemusten on oltava perillä Metsäkeskuksessa vii-meistään 17.4.2015. Hakemusten käsittelylle, mahdollisille maastossa tehtäville tarkas-tuksille ja muiden selvitysten hankkimiselle jää aikaa reilu kuukausi, sillä Metsäkeskuk-sen on tehtävä rahoituspäätökset kesäkuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen nykyi-sen lain voimassaolo päättyy eikä sen nojalla voida enää myöntää uusia tukia. Myönnet-tyjen tukien maksatuksia voidaan kuitenkin jatkaa vuoden 2019 loppuun saakka.

Uusi Kemera-laki noudattaa Euroopan unionin maa- ja metsätalouden valtiontukia kos-kevia suuntaviivoja, jotka on laadittu vuosiksi 2014-2020. Uusi Kemera-laki edellyttää suuntaviivojen mukaisesti, että tukea metsätalouden töihin haetaan ennen töiden aloit-tamista. Tähän asti nuoren metsän hoitotyöhön ja siihen liittyvään energiapuun korjuu-seen, juurikäävän torjuntaan sekä pystykarsintaan on voinut hakea tukea sen jälkeen, kun työ on jo tehty. Muut Kemera-työt ovat tähänkin asti edellyttäneet ennakkosuunni-telmaa.

Jos Euroopan komission hyväksynnän saaminen uudelle tukijärjestelmälle viivästyy, on mahdollista, että kestävän metsätalouden rahoitustukia ei ole mahdollista hakea tai maksaa heti vanhan Kemera-lain lakkaamisen jälkeen. Parhaassa tapauksessa uusi Kemera-laki saadaan voimaan 18.4.2015, jolloin rahoitushakemusten toimittaminen Metsäkeskukselle voisi jatkua katkotta.

Lisätietoja rahoitus- ja tarkastuspalvelujen päällikkö Aki Hostikka

p. 029 432 5405, aki.hostikka@metsakeskus.fi

johtava metsälainsäädännön asiantuntija Janne Uitamo

p. 029 432 4246, janne. uitamo@metsakeskus.fi