Dragon Mining Oy on saanut kaivoslain mukaisen varauksen Hattulassa ja Hauholla

29.12.2021

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päätöksellään 9.12.2021 hyväksynyt Dragon Mining Oy:n varausilmoituksen reilun 5000 hehtaarin alueelle Hattulassa ja Hämeenlinnassa (Hauholla). Alue sijaitsee Vanajanselän ja Ilmoilanselän sekä Vanajanselän ja Hauhonselän välisellä kannaksella. Varausilmoitus ja sen hyväksyminen on kaivoslain mukainen toimintatapa. Selitämme tässä lyhyesti, mistä on kyse ja miten kannattaa menetellä. Pidemmällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on kultakaivoksen perustaminen. Siihen on vielä paljon matkaa. Ensimmäinen vaihe asiassa on sen selvittäminen, onko maaperästä todennäköisesti löydettävissä arvometalleja riittävästi. Tukesin mukaan noin yksi tuhannesta varauksesta johtaa lopulta kaivostoimintaan. Juurikin varauksesta, käytännössä kartoitusvaiheesta, on nyt kysymys. Varaus on voimassa 31.10.2023 saakka.

Tämä ei ole vielä lupa malminetsintään, eikä varsinkaan kaivostoimintaan.

Lainaus päätöksen tekstistä:

”Varaajan suunnitelmissa on kahden vuoden varausaikana tarkastella ja koota alueelta olemassa oleva aineisto, tulkita ja mallintaa geokemiallista ja geofysikaalista aineistoa sekä tehdä maastotunnustelua, joka sisältää kallioperä- ja lohkarekartoitusta ja vähäistä näytteenottoa geologivasaralla.”

Varausilmoitus on todella pelkkä ilmoitus siitä, että tällä alueella harjoitetaan kaivoslainmukaista etsintätyötä, joka rinnastetaan jokamiehenoikeuksiin. Juridisesti ainut asia, mitä varausilmoitus luo, on ilmoituksen tekijälle yksinoikeus malminetsintäluvan hakemiseen.

Kaivoslain mukaan ”jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, jos toimenpiteistä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä”.

Käytännössä on ajateltu, että maanomistajan oikeustila ei muutu varausilmoituksen seurauksena. Etsintää saisi joka tapauksessa tehdä, oli varausta tai ei. Siksi maanomistaja ei ole niin sanotussa asianosaisasemassa. Vaikka maanomistaja teoriassa voi valittaa päätöksestä, niin valitusoikeutta ei todellisuudessa ole edellä mainitusta syystä. Valitusoikeutettuna on pidetty lähinnä kilpailijaa, jos tämä katsoisi olevansa etuoikeutettu varausilmoituksen tekemiseen.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut ratkaisun vastaavassa asiassa. KHO totesi ratkaisussaan, ettei varauksella ole suoraa vaikutusta muihin elinkeinoihin eikä siten myöskään maanomistajan oikeuteen.

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1384511368758.html

Maanomistajan ei kannata tehdä valitusta. Mikäli Dragon Mining Oy hakee myöhemmin viranomaiselta seuraavan vaiheen lupia, niin tilanteen vaatimat toimet arvioidaan silloin erikseen.

Kaivoslaki rajoittaa tiettyjä alueita etsintätyön ulkopuolelle. Se on kiellettyä esimerkiksi ”150 metriä lähempänä asumiseen tai työntekoon tarkoitettua rakennusta tai muuta näihin rinnastettavaa tilaa ja niihin liittyvää, yksityistä piha-aluetta”.

Näytteitä ei saa ottaa noin vain. Kaivoslain mukaan on ennen ”näytteenoton aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus etsintätyön kohteena olevaan alueeseen (etsintäalue) kuuluvan kiinteistön omistajalle ja haltijalle”.

Mahdollisista vahingoista etsijä on täydessä korvausvastuussa. Tästä kannattaa tarvittaessa muistuttaa, mikäli esimerkiksi liikutaan pellolla tai sen läheisyydessä. Etenkään kasvukaudella sinne ei pitäisi olla ulkopuolisilla mitään asiaa.

Mikäli Dragon Mining Oy kysyisi maanomistajalta lupaa esimerkiksi syväkairaukseen, niin sellaisen luvan antamisen jokainen maanomistaja harkitsee itse. Luvan voi antaa haluamillaan ehdoilla tai olla antamatta.

Linkki Tukesin päätökseen (sisältää kartan viimeisellä sivulla):

https://tukes.fi/documents/5470659/54028936/VA2021+0066+varausp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+nettiversio+korjattu+(1).pdf/a0a93df6-67ba-e2e5-53a8-dcc7c0dadf36/VA2021+0066+varausp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+nettiversio+korjattu+(1).pdf?version=1.0&t=1639381878000

Kari Aikio

MTK Häme