Metsän lannoitus

 

 Lannoitus on edelleen hyvä sijoitus!

Vuoden 2017 lannoitushankkeet on sovittu ja ne toteutetaan kesäkuussa 2017.

Mhy Kanta-Hämeessä valmistellaan vuoden 2018 metsänlannoituksia. Lannoitukset toteutetaan vuonna 2018 elo-syyskuussa. Lannoitetilaukset tulee tehdä toukokuun 2018 loppuun mennessä.

Alla oleva tietopaketti auttaa pohtimaan lannoituksen tarpeellisuutta ja kannattavuutta.

Sijoita nyt laatuun

Metsänlannoitus on edelleen hyvin kannattava metsänhoitomuoto. Metsänlannoituksella saavutetaan merkittävä kasvunlisäys, nopeutetaan kuitupuun siirtymistä tukiksi, saadaan järeämpää sahatukkia ja erityisesti kasvuhäiriöalueilla parannetaan puutavaran laatua. Hyviä lannoituskohteita on kaikilla hoidetuilla metsätiloilla. Parhaita kohteita ovat päätehakkuuta lähestyvät tukkipuusto. Näiltä kohteilta saadaan sijoitettu pääoma takaisin 8-10 vuoden kuluttua korkoineen. Näin nopeaa takaisinmaksuaikaa on vaikea saavuttaa muilla metsänhoitotoimenpiteillä.

Metsän lannoituksen kannattavuuden näkökulmasta tärkeintä on sahatukin kysynnän ja hinnan kehitys suhteessa lannoituksen kustannuksiin. Nykyisillä hintasuhteilla on järkevintä keskittyä päätehakkuuta lähestyviin hyvälaatuisiin kangasmaiden tukkipuuvaltaisiin metsiköihin. Lannoituksella tuotettujen lisäkuutiometrien kustannukset ovat tällä hetkellä kuitupuun kuutiohintoja korkeammat. Metsänomistajan kannattaakin pyrkiä lisäämään tukin osuutta kasvatettavassa metsässä ja lyhentämään kuitupuuvaihetta mahdollisimman lyhyeen.

Kantorahatulojen sijoitusvaihtoehtoja arvioidessaan metsänomistajan kannattaakin huomioida lannoituksen mahdollisuudet.  Vaikka talouden näkymät eivät ole tällä hetkellä parhaat mahdolliset, tarjoaa lannoitus edelleen metsänomistajille hyvän vaihtoehdon parantaa tilakohtaista metsänhoidon kannattavuutta.

 

Ravinnepuutokset ovat luultua yleisempiä

Terveyslannoituksella tarkoitetaan toimenpidettä jolla ehkäistään tai korjataan maan ravinnetaloudesta johtuvia puuston kasvuhäiriöitä. Kasvuhäiriöt alentavat puuston laatua ja voivat pahimmillaan estää kokonaan ainespuun kasvun. Pahoista kasvu- ja laatutappioista voi koitua jopa useiden tuhansien eurojen rahalliset menetykset hehtaaria kohti. Myös Kanta-Hämeen alueella erityisesti suometsissä sekä entisille viljelysmaille perustetuissa kuusikoissa on usein tarvetta ravinnetilannetta korjaavalle ja tasapainottavalle terveyslannoitukselle. Pellonmetsityksissä boorilannoitus on usein onnistumisen ehdoton edellytys.

Terveyslannoituksiin on mahdollista saada valtion Kemera-tukea noin puolet lannoitustyön kokonaiskustannuksesta. Terveyslannoitus edellyttää useimmiten neulasnäytteen ottamista suometsästä ja sen analysointia. Sen sijaan kangasmailla kyse on aina pääasiassa typen kasvua rajoittavasta puutteesta, joten näytettä ei tarvita.

Metsänlannoitus yhteishankkeena 2018

Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme järjestää säännöllisesti yhteistilauksena toteutettavia metsänlannoituksia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on lannoitettu ilmasta ja maalevityksenä eri lannoitteilla tuhansia hehtaareita kangas- ja turvemaita.  Lannoitushanke suunnitellaan yhdessä maanomistajan kanssa. Omatoiminen maanomistaja voi levittää lannoitteet myös itse.

 

Ota yhteyttä omaan alueneuvojaasi toukokuun loppuun mennessä niin voimme laatia juuri sinun tarpeisiisi sopivan lannoitussuunnitelman.

 

Metsänlannoituksen kustannukset voi vähentää metsäverotuksessa. Lopullisissa kustannuksissa ei kuitenkaan ole huomioitu verovähennyksiä, koska myyntitulostakin maksetaan vero.

Lannoituksen erityiskysymyksiin vastaa Lauri Laaksonen 0400 878 615