Turvaa metsäsi monimuotoisuus METSOn avulla

30.10.2019

METSO on yksityisille metsänomistajille suunnattu vapaaehtoinen ohjelma, jonka kautta voi suojella ja hoitaa metsiensä luontoarvoja – turvata luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Suojelusta maksetaan korvaus puuston arvon perusteella. (www.metsonpolku.fi)

Metsänomistaja voi suojella metsäalueitaan määräaikaisesti tai pysyvästi yksityisenä suojelualueena. Valtio maksaa ohjelman mukaisesta suojelusta ja luonnonhoidosta korvausta. Toinen vaihtoehtoehto on myydä metsä valtiolle suojelualueeksi.

Ohjelmaan sopivia metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä on erilaisia. Näille elinympäristöille on laadittu valintaperusteet, joiden avulla tarkastellaan elinympäristön laatua monimuotoisuuden kannalta. Kohteen on sisällettävä jokin näistä elinympäristöistä ja täytettävä ainakin yksi valintaperuste.  Kullekin elinympäristölle tyypillisten uhanalaisten ja silmälläpidettävien eläin- ja kasvilajien esiintyminen lisää merkittävästi soveltuvuutta metsoon. Ohjelmaan sopivat metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt arvioi ELY -keskus tai Suomen metsäkeskus.

 

Ohjelmaan sopivia elinympäristöjä:

  • Lehdot
  • Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät
  • Monimuotoisuudelle merkittävät suot
  • Vesistöjen lähimetsät
  • Metsäluhdat ja tulvametsät
  • Metsäiset kallion, jyrkänteet ja louhikot
  • Kalkkikallioiden ja ultraemäksisten maiden elinympäristöt
  • Puustoiset perinneympäristöt
  • Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet

 

Lisätietoja ja arvion metsäsi soveltuvuudesta METSO -ohjelmaan saat omalta metsäneuvojaltasi Metsänhoitoyhdistykseltä.

Lisätietoja löydät myös osoitteesta www.metsonpolku.fi tai halutessasi voit tilata esitteen kotiisi tästä valitsemalla metsäluonnonhoito ja lisäämällä lisätietokenttään Metso -esite ja postiosoitteesi.