PUUMARKKINOILLA HUIPPUSUHDANNE

19.6.2018

Kevään aikana teollisuuden ostotarpeet ovat pysyneet suurina. Kysyntää on kaikista puutavaralajeista ja erityisesti havukuitupuun tarve on kasvanut. Talven aikana ostajat pyrkivät korjaamaan puuta varastoon kelirikkoa varten, mutta korkeat käyttömäärät ovat syöneet varannot olemattomiin. Teollisuudella onkin halu tehdä puukauppaa tasaisesti koko kesän ajan.

Tukkipuun kysyntä on jatkunut hyvänä, mikä näkyy hinnan vahvistumisena. Korkeimmat havutukista maksetut hinnat ovat olleet yli 70 euroa. Erityisesti hyvistä päätehakkuukohteista ostajat kilpailevat aidosti. Isotkin erot ostajien välillä ovat olleet tavallisia.

Puumarkkinatilanne luo hyvät edellytykset suunnitella puukauppoja. Toukokuun aikana metsänhoitoyhdistyksen laatimien myyntisuunnitelmien määrä kaksinkertaistui vuoden 2017 määriin verrattuna. Metsänomistajien mhy:lle antamien puukauppatoimeksiantojen osuus on myös kasvanut. Kilpailutuksen avulla ostajien väliset erot ovat osoittautuneet merkittäviksi. Kilpailutilanteesta johtuen pelkkien yksikköhintojen perusteella ei voi valita ostajaa. Erikoispuiden hinnoittelu ja mm. erilaiset määrätakuut voivat nostaa kokonaiskauppasummaa merkittävästi.

Metsänhoitoon kannattaa sijoittaa

Kangasniemen ja Pieksämäen metsien sijainti on metsätalouden kannalta erinomainen, sillä puulle riittää kysyntää. Lisäksi metsien puuntuottokyky on korkea. Metsien tuoton ja terveyden kannalta on tärkeää panostaa metsien hyvään hoitoon. Hakkuita seuraavat uudistamistyöt ja taimikoiden hoitaminen ajallaan turvaavat hakkuumahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Harvennushakkuiden tekeminen aikanaan varmistaa puustojen nopean järeytymisen tukkipuumittoihin.

Hyvä apuväline omassa metsässä tehtävien toimenpiteiden pohtimiselle on ajantasainen metsäsuunnitelma. Kannattaa olla yhteydessä omaan neuvojaan ja sopia vaikka tilakäynnistä. Asiantuntijan kanssa on helppo suunnitella tarpeellisia hoito -ja hakkuutöitä.