Puumarkkinakatsaus marraskuu 2018

19.11.2018

Sahatavaran markkinatilanne on heikentynyt – puun ostajien varastot ovat kasvaneet

Suomessa toimivan massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus ja puusta maksukyky on osavuositulosten perusteella erinomainen. Hyvän kannattavuuden taustalla on ennen kaikkea sellun hyvä markkinatilanne. Toteutettujen metsäteollisuusinvestointien takaisinmaksuaika on nykyisellä kannattavuudella erittäin lyhyt.

Liiketulosta on kuluvana vuonna syntynyt arviolta yli 30 euroa jalostettua puuraaka-ainekuutiometriä kohden, mikä puukauppaa harkitsevien metsänomistajien kannattaa muistaa. Kuitupuun hintakehitys Suomessa on kuluvana vuonna ollut vaatimaton sekä naapurimaidemme että tuontipuun hintoihin verrattuna. Sellun, kartongin ja paperin markkinatilanne jatkuu ennusteiden perusteella suotuisana myös tulevaisuudessa.

Sahatavarakaupassa lähiajan markkinanäkymä ja toimialan kannattavuustilanne sen sijaan on selvästi aikaisempaa heikompi. Talvikuukausina sahatavaran kysyntä tosin laskee kausiluontoisestikin. EK:n tuoreessa suhdannebarometrissä puutuoteteollisuus arvioi lähiajan näkymänsä poikkeuksellisen negatiivisiksi. Sahatavaran hinta on romahtanut USA:ssa ja hinta on kääntynyt laskuun myös Saksassa. Keski-Euroopassa kirjanpainajan tuhoamien tukkien sahaus heijastuu myös kuusisahatavaramarkkinoille. Suomen vientitilastoissa markkinatilanteen huononeminen ei toistaiseksi näy kuin kuusisahatavaran vientimäärissä. Sahatavaramarkkinoiden notkahdus jäänee kuitenkin tilapäiseksi, sillä pidemmän aikavälin kysyntäarviot sahatavaralle ennakoivat voimakasta kasvua. Lisäksi valmiin sahatavaran varastot ovat tällä hetkellä alhaiset.

Puukaupan onnistumiseen ei ole oikotietä: kilpailutus ja katkonnan valvonta

Metsäteollisuuden tuotantolukujen, puukauppa- ja markkinahakkuumäärien sekä puun tuonnin perusteella puun ostajien varastot ovat selvästi kasvaneet viime vuodesta. Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan kaikille puutavaralajeille, sekä tukille että kuidulle, on kokonaisuudessaan edelleen melko hyvin kysyntää. Vilkkaimman kysynnän vaihe kuluvan vuoden puukaupassa näyttää kuitenkin olevan ohi. Puumarkkinatilanne tosin vaihtelee alueiden välillä paljon.

Marraskuun puolivälissä mennessä yksityismetsistä oli myyty puuta 16 prosenttia enemmän puuta kuin vuonna 2017 vastaavana ajankohtana. Yksityismetsien markkinahakkuita on tehty yli kymmenen prosenttia viime vuotta enemmän. Kuitupuun tuonti kasvoi tammi-elokuussa yli kolmanneksen viime vuodesta. Kotimaan hakkuumahdollisuuksien ja erityisesti harvennustarpeiden näkökulmasta puun tuonnin kasvattamisen ainoa peruste on pitää kotimaisen kuitupuun hinta kurissa. Kotimaiselle puulle on, metsänhoitoyhdistysten aktiivisen toiminnan seurauksena, onneksi löytynyt lisäkäyttöä myös ulkomailla, ja puun vienti on kuluvana vuonna kasvanut yli kolmanneksen viime vuodesta. Edellisen kerran puuta on viety yhtä vilkkaasti 1990-luvun lamavuosina.

Puukauppaa harkitsevien metsänomistajien kannattaa toimia vallitsevan puumarkkinatilanteen mukaisesti. Paikallinen puun kysyntä- ja hintatilanne vaihtelee tällä hetkellä runsaasti, ja metsänomistajien on järkevää tarkistaa puukauppatilanne oman alueen metsänhoitoyhdistyksestä. Sieltä löytyy kaikissa puumarkkinatilanteissa ajantasaisin, monipuolisin ja tarkin puukauppatieto. Lisäksi tilastoimattomat hinta- ja määrälisät sekä kirjavat puutavaralajien hinnoittelukäytännöt ovat hyvin yleisiä, mikä heikentää julkisten hintatilastojen hyödynnettävyyttä.

Jokaisen puukaupan onnistumisessa kilpailutus ja katkonnan valvonta ovat avainasemassa. Nämä molemmat hoituvat luontevasti antamalla puukaupan teosta valtakirja metsänhoitoyhdistykselle. Erityisen tärkeää nykyisessä puumarkkina- ja metsäteollisuuden kannattavuustilanteessa on, että kuitupuuleimikot kilpailutetaan huolellisesti. Keskimääräisessä leimikossa katkonnasta johtuvat erot eri ostajien välillä voivat olla tuhansia euroja. Epäselvissä katkontatapauksissa kannattaa pyytää virallisen mittaajan lausunto.

Suhdanne-ennusteiden mukaan puumarkkinatilanne jatkuu myönteisenä 2019

Viime vuosina toteutettujen investointien myötä kotimaisen puun käyttö on kehittynyt erittäin suotuisasti. Tämän vuoden kantorahatulot ovat yli kaksinkertaiset vuoteen 2009 verrattuna, ja samana aikana yksityismetsien markkinahakkuut ovat kasvaneet yli 60 prosenttia. Puun kysynnän aikaansaaminen, joko uusilla investoinneilla tai puun viennillä, on paras keino puolustaa metsänomistajien asemaa puumarkkinoilla. Pellervon taloustutkimus PTT ja Luonnonvarakeskus Luke ennustavat, että kotimaisen puun kysyntä säilyy tämän vuoden voimakkaan kasvun jälkeen vilkkaana myös ensi vuonna. Isoimmat epävarmuustekijät metsäalan markkinanäkymiin tulevat kansainvälisestä kauppapolitiikasta, ja kauppasodan uhan voimakkaasta lisääntymisestä.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry