Metsänlannoitus lisää kasvua ja hiilen sidontaa

02.3.2020

Metsänlannoituksella saadaan merkittävä kasvunlisäys, nopeutetaan kuitupuun siirtymistä tukiksi, saadaan järeämpää sahatukkia ja lisätään metsän elinvoimaisuutta. Lisäkasvu sitoo myös enemmän ilman hiilidioksidia. Metsän lannoitukset jaetaan kasvatuslannoituksiin ja terveyslannoituksiin. Terveyslannoituksella korjataan maaperän ravinnetaloudesta johtuvia puuston häiriöitä.

Kangasmaiden kasvatuslannoitukseen sijoitettu euro saadaan kaksin-kolminkertaisena takaisin kahdeksassa vuodessa kasvunlisäyksenä. Lannoituksella saatava lisäkasvu on keskimäärin 15-20 kuutiometriä hehtaarille. Yhden typpilannoituskerran vaikutusaika mhy Kangasniemi-Pieksämäen alueella on männiköissä 6-8 vuotta ja kuusikoissa 8-10 vuotta.

Lannoitus voidaan toteuttaa maa- tai lentolevityksenä kohteesta riippuen. Maalevityksenä tehtävälle lannoituskohteelle ehtoina ovatkin harvennuksen jälkeinen ajouraverkosto ja yli 5 hehtaarin lannoitusala. Jos kohteet ovat pehmeiden maiden takana tai harvennukset on toteutettu esimerkiksi maataloustraktorikalustolla, on helikopterilannoitus järkevämpi menetelmä. Helikopterilannoituksen minimikoko on 10 ha, joka voi koostua usean metsänomistajan lannoituksista.  

Terveyslannoituksilla ravinnehäiriöt kuriin

Terveyslannoituksen tarvetta on tyypillisesti fosforin ja kaliumin puutteesta kärsivissä suometsissä ja boorin puutoksesta kärsivissä vanhoille viljelysmaille perustetuissa kuusikoissa. Paksuturpeisilla turvemailla typpeä on sitoutunut turvekerrokseen reilusti, mutta puusto kärsii usein fosforin ja kaliumin, sekä mahdollisesti boorin puutoksista. Lannoittamalla tällaisia kohteita tuhkalannoituksella, voidaan odottaa 2-4 m3 vuosittaisia lisäkasvuja jopa yli 20 vuoden ajan. Tuhkalannoituksia voidaan toteuttaa puunkorjuun yhteydessä maalevityksenä ja muina aikoina helikopterilla.

Terveyslannoituksiin voi saada valtiolta Kemera-tukea, mikä kattaa 30 % kaikista kustannuksista, myös ravinneanalyysin. Kemera-kohteen on oltava yli 2 hehtaaria ja kasvupaikan on oltava vähintään puolukkaturvekangasta vastaava.

Tuhkalannoitukseen on valmisteilla Kemera -lain muutos, joka laajentaa Kemera -tuen kaikkiin turvemaiden lannoituksiin terveyslannoitusten lisäksi. Tällä tavoitellaan kunnostusojitustarpeen vähentämistä ja turvemaiden puuston kasvun lisäämistä. Turvemaiden metsillä on tärkeä merkitys hiilensidontatavoitteiden saavuttamista.

Lannoittamisesta aiheutuvat kustannukset ovat metsäverotuksessa vähennyskelpoisia kuten muutkin metsätalouteen kohdistuvat kustannukset.

Lisätietoja lannoituksesta ja hinnoista saatte omalta metsäneuvojaltanne.