Laki metsitystuesta voimassa 1.1.2021 – 31.12.2023

15.1.2021

Metsitystukea myönnetään niin sanottujen joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Aktiivisessa viljelyssä olevia peltoja ei ole tarkoitus metsittää. Tuen saamisen ehtona onkin, että peltoala ei ole saanut maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen.

Metsitettävän alan tulee olla vähintään 0,5 hehtaaria suuruinen, yhtenäinen ja keskimäärin vähintään 20 metriä leveä ala. Alan tulee olla luontaisesti ja vesitaloudeltaan metsänkasvatukseen sopiva. Tukea ei saa aktiivisen ruoantuotannon, maiseman tai luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden avoimien alueiden metsitykseen. Metsitystukea ei saa, jos alan metsittämiseen on jo aiemmin myönnetty rahoitus.  

Metsitystukea myönnetään yksityisille maanomistajille. Tuki muodostuu kiinteästä kustannuskorvauksesta sekä hoitopalkkiosta ja perustuu keskimääräisiin laskennallisiin kustannuksiin hehtaaria kohden.

Tuen määrästä ja muista tarkemmista ehdoista säädetään valtioneuvoston asetuksella, joka on edelleen valmistelussa.  Asetusluonnoksen mukaan tukitaso olisi entisillä turvetuotantoalueilla 1000–1500 euroa hehtaarilta ja muilla joutoalueilla 1500–2000 euroa hehtaarilta. Tämän lisäksi maksettaisiin hoitopalkkio 900 euroa hehtaarilta. Hoitopalkkio maksettaisiin kahdessa samansuuruisessa erässä toisena ja kahdeksantena vuotena metsityksen jälkeen.

Metsitystukea voi hakea Metsäkeskuksesta maaliskuun alusta alkaen. Metsitystä ei saa aloittaa ennen tukipäätöksen saamista.  

Lisää metsiä ja hiilinieluja  

Metsitystuen tavoitteena on lisätä metsiä ja vahvistaa hiilinieluja. Tuella tulisi saada aikaan pysyvä metsäala, joten metsitystukea ei myönnetä esimerkiksi joulukuusiviljelmille. Metsitettyä aluetta tulee hoitaa ja säilyttää metsämaana vähintään kymmenen vuotta.  

Tukea myönnettäessä otetaan huomioon muun muassa luonnon monimuotoisuus, maaseutumaisema, vesitalous ja kaavarajoitteet. Metsäkeskus pyytää näistä ELY-keskukselta lausunnon. Tukea ei esimerkiksi saa ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien alueiden, kuten niittyjen, ahojen, ketojen ja hakamaiden metsittämiseen. Metsitettävillä aloilla edistetään myös monimuotoisuutta, esimerkiksi kasvattamalla useampia puulajeja. 
Lähde: metsäkeskus, maa- ja metsätalousministeriö