Puumarkkinakatsaus lokakuu 2018

18.10.2018

Suhdanne-ennusteet povaavat metsäalan markkinatilanteen jatkuvan hyvänä

Luonnonvarakeskus Luke ja Pellervon taloustutkimus PTT julkaisivat lokakuun alussa uusimmat metsäalan suhdanne-ennusteensa. Kokonaisuudessaan molemmat katsaukset ovat myönteisiä yksityismetsätalouden kannalta. Metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimäärät kasvavat, teollisuuspuun hakkuut lisääntyvät, kantohinnat nousevat ja yksityismetsätalouden liiketulos kohenee. Vuonna 2019 kehityksen ennakoidaan tasaantuvan kuluvan vuoden voimakkaan kasvun jälkeen. Isoimmat epävarmuustekijät metsäalan markkinanäkymiin tulevat kansainvälisestä kauppapolitiikasta, ja kauppasodan uhan voimakkaasta lisääntymisestä.

Sellu- ja kartonkiteollisuudessa markkinatilanne on säilynyt edelleen suotuisana, ja toimialan kannattavuus jatkuu erinomaisena. Painopaperien käyttö on supistunut aikaisempien vuosien tapaan, mutta tästä kehityksestä huolimatta vientimäärä Suomesta on kuluvana vuonna kasvanut. Lisäksi paperien vientihinta on monen vuoden tauon jälkeen ollut nousussa.

Sahatavaran vienti on supistunut neljä prosenttia edellisvuodesta. Mäntysahatavaran markkinanäkymä on tällä hetkellä selvästi kuusta suotuisampi. Mäntysahatavaran keskimääräinen vientihinta oli tammi-heinäkuussa 14 prosenttia viime vuotta korkeampi, vientimäärä on kasvanut neljä prosenttia. Vastaavana aikana kuusisahatavaran vientihinta nousi kuusi prosenttia, mutta vientimäärä supistui 13 prosenttia.

Kuusisahatavaran markkinanäkymää lähikuukausina heikentää merkittävät kirjanpainajatuhot Keski-Euroopassa ja Ruotsissa. Kuusitukin hinta on jo kääntynyt selvään laskuun Saksassa, Itävallassa ja Tšekissä. Itämeren altaan alueella kuitupuun hinta on noussut erityisesti Baltiassa.

Puukauppa onnistuu leimikon kilpailutuksella sekä katkonnan valvonnalla
Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan kaikille puutavaralajeille on edelleen hyvin kysyntää, ja kotimaan puumarkkinanäkymä jatkuu myönteisenä lähikuukausina. Lokakuun puoliväliin mennessä yksityismetsistä oli myyty puuta 17 prosenttia enemmän puuta kuin viime vuonna. Yksityismetsien markkinahakkuita on tehty yli kymmenen prosenttia viime vuotta enemmän. Päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet lähes kolminkertaisiksi viimeisen vuoden aikana, mikä parantaa metsähakkeen, kuoren ja purun kilpailukykyä lämmöntuotannossa.

Luonnonvarakeskus Luken suhdannekatsauksen mukaan metsäteollisuuden uudet investoinnit lisäävät puun käyttöä, ja kotimaan markkinahakkuut nousevat tänä vuonna yhdeksän prosenttia 68,3 miljoonaan kuutiometriin. Mänty- ja kuusisahatavaran vahvistuvat vientihinnat ja sahahakkeen kysynnän kasvu nostavat Luken mukaan havutukkien keskimääräisiä kantohintoja 9–10 prosenttia. Sellun, paperin ja kartonkien tuotannon kasvu puolestaan nostaa kuitupuutavaralajien kantohintoja 8–11 prosenttia. Vuonna 2019 teollisuuspuun hakkuiden ja puun hintojen Luke ennakoi tasaantuvan talouskasvun hidastumisen vuoksi ja jäävän kuluvan vuoden tasolle. PTT ennustaa yksityismetsien puukaupan käyvän vuonna 2019 kuluvan vuoden tahtiin.

Puukauppaa miettivien metsänomistajien kannattaa aina toimia vallitsevan puumarkkinatilanteen mukaisesti ja tarkistaa paikallinen puun kysyntä- ja hintatilanne oman alueen metsänhoitoyhdistyksestä. Heiltä löytyy kaikissa puumarkkinatilanteissa ajantasaisin, monipuolisin ja tarkin puukauppatieto. Lisäksi tilastoimattomat hinta- ja määrälisät sekä kirjavat puutavaralajien hinnoittelukäytännöt ovat yleisiä, ja ne heikentävät julkisten hintatilastojen hyödynnettävyyttä.

Jokaisen puukaupan onnistumisessa kilpailutus ja katkonnan valvonta ovat avainasemassa. Nämä molemmat hoituvat luontevasti antamalla puukaupan teosta valtakirja metsänhoitoyhdistykselle. Keskimääräisessäkin leimikossa katkonnasta johtuvat erot eri ostajien välillä voivat olla tuhansia euroja. Epäselvissä katkontatapauksissa kannattaa pyytää virallisen mittaajan lausunto.  

Nuoren metsän hoitotöihin löytyy Kemera-rahaa
Taimikoiden varhaishoitoon sekä nuoren metsän hoitotöihin syksy on edelleen otollista aikaa. Työlajeihin on myös runsaasti Kemera-rahaa käytettävissä, mitä ei missään tapauksessa kannata jättää hyödyntämättä.

Annan tarvittaessa lisätietoja.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
erno.jarvinen@mtk.fi
puhelin 040 3517978