Puumarkkinakatsaus joulukuu 2018

19.12.2018

Puun ostajille on kertynyt paljon puuta varastoihin

Puukauppa on aikaisempina vuosina perinteisesti hiljentynyt joulukuussa. Vuonna 2018 vastaavaa ilmiötä ei toistaiseksi ole tapahtunut. Joulukuun puoliväliin mennessä yksityiset metsänomistajat olivat myyneet puuta 22 prosenttia viime vuotta enemmän. Viikoilla 43-50 jokaisen viikon myyntimäärä ylitti miljoona kuutiometriä.

Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan havutukkien kysyntä on kokonaisuutena kuitenkin jo heikentynyt ja muiden puutavaralajien kysyntä-tarjontatilanne säilyi kokonaisuudessaan ennallaan edelliseen kuukauteen verrattuna. Vilkkaimman kysynnän vaihe kuluvan vuoden puukaupassa näyttää siis olevan ohi.

Poikkeuksellisesti kuitupuun kysyntä näyttää paikoitellen olevan tukkia parempaa. Puumarkkinoiden toimivuuden kannalta on tärkeää, että puukauppaa harkitsevat metsänomistajat toimivat vallitsevan puumarkkinatilanteen mukaisesti, ja tarjoavat myyntiin eniten kysyttyä puuta.

Puumarkkinatilanne vaihtelee alueiden välillä paljon ja metsänomistajien on järkevää tarkistaa puukauppatilanne oman alueen metsänhoitoyhdistyksestä. Sieltä löytyy kaikissa puumarkkinatilanteissa ajantasaisin, monipuolisin ja tarkin puukauppatieto. Lisäksi tilastoimattomat hinta- ja määrälisät sekä kirjavat puutavaralajien hinnoittelukäytännöt ovat hyvin yleisiä, mikä heikentää julkisten hintatilastojen hyödynnettävyyttä.

Jokaisen puukaupan onnistumisessa kilpailutus ja katkonnan valvonta ovat avainasemassa. Nämä molemmat hoituvat luontevasti antamalla puukaupan teosta valtakirja metsänhoitoyhdistykselle. Erityisen tärkeää nykyisessä puumarkkina- ja metsäteollisuuden kannattavuustilanteessa on, että kuitupuuleimikot kilpailutetaan huolellisesti. Keskimääräisessä leimikossa katkonnasta johtuvat erot eri ostajien välillä voivat olla tuhansia euroja. Epäselvissä katkontatapauksissa kannattaa hyödyntää metsänhoitoyhdistyksen asiantuntemusta ja tarvittaessa pyytää virallisen mittaajan lausunto.

Kuitupuuta käyttävän teollisuuden kannattavuus jatkuu erinomaisena
Sahatavaralla lähiajan markkinanäkymä on heikko. Vientimäärät ovat laskeneet jo pitkään, sahatavaran markkinahinnat ovat heikentyneet ja valmiin sahatavaravaraston ovat kasvaneet. Sahatavaran heikentynyt markkinanäkymä vaikuttaa myös sahateollisuuden puusta maksukykyyn.

Massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus ja puusta maksukyky sen sijaan on erinomainen. Tilastokeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen tilastojen perusteella Suomessa toimiva massa- ja paperiteollisuus teki vuonna 2017 liiketulosta noin 38 euroa jalostettua puuraaka-ainekuutiometriä kohden. Kaikkien puukauppaa harkitsevien metsänomistajien on tärkeää pitää tämä asia muistissa. Havusellun dollarimääräinen markkinahinta kääntyi 87 viikon nousun jälkeen lievään laskuun, mutta hintataso on yhä erittäin korkea. Sellun varastoissa ja pitkän aikavälin kysyntänäkymissä ei kuitenkaan ole tapahtunut mitään heikentymistä. Kartongin ja paperin markkinatilanne jatkuu ennusteiden perusteella suotuisana myös tulevaisuudessa.

Puun hinta määräytyy markkinoilla kysynnän ja tarjonnan kesken. Kuitupuun hinnan puolustamiseen tehokkain lääke on uuden kysynnän luominen. Toteutettujen metsäteollisuusinvestointien takaisinmaksuaika on nykyisellä kannattavuudella erittäin lyhyt. Onneksi monta investointihanketta on käynnissä, mitkä osoittavat, että Suomi on hyvin houkutteleva toimintaympäristö kuitupuuta käyttävälle teollisuudelle. Metsä Group esimerkiksi jatkaa esiselvitystä Kemin tehtaan uudistamiseksi. Stora Enso tekee myös esiselvitystä Oulun hienopaperitehtaan muuttamiseksi pakkauspaperin tuotantoon Uusien investointien lisäksi puun vienti, mistä monilla metsänhoitoyhdistyksillä on kokemusta, on tällä hetkellä todella kilpailukykyinen vaihtoehto.

Metsäteollisuuden tuotantolukujen, puukauppa- ja markkinahakkuumäärien sekä raakapuun tuonti- ja vientilukujen perusteella puun ostajien varastot ovat selvästi kasvaneet viime vuodesta. Laskennallisesti pelkkä puun tuontimäärän kasvu vuonna 2018 on kattanut teollisuuden puun käytön kasvun. Kaikki kotimaasta hankittu lisäpuu on siten kerryttänyt varastoja. Hyvin todennäköisesti puukaupassa tuleekin vuodenvaihteen jälkeen olemaan kuluvaa syksyä rauhallisempaa.

Luke ja PTT ennustavat puun kysynnän jatkuvan suotuisana
Vuonna 2019 suomalaisen metsäalan kehityksen ennakoidaan tasaantuvan kuluvan vuoden voimakkaan kasvun jälkeen. Teollisuuspuun hakkuiden ja puun hintojen Luke arvioi tasaantuvan talouskasvun hidastumisen vuoksi ja jäävän vuoden 2018 tasolle. PTT puolestaan ennustaa yksityismetsien puukaupan käyvän vuonna 2019 kokonaisuudessaan kuluvan vuoden tahtiin. Isoimmat epävarmuustekijät metsäalan markkinanäkymiin tulevat kansainvälisestä kauppapolitiikasta, ja kauppasodan uhan voimakkaasta lisääntymisestä.

Kiitos kaikille kuluneen vuoden yhteistyöstä ja Rauhallista Joulua sekä Menestystä Vuodelle 2019!

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
erno.jarvinen@mtk.fi
puhelin 040 3517978