PEFC-metsäsertifioinnin auditointi Juvalla 10.6.2020

16.6.2020

Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat jäsenilleen jäsenpalveluna alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin. Tähän alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin kuuluu vuosittaiset tarkastukset eli auditoinnit. Auditoinneissa arvioidaan, onko alueella harjoitettu metsätalous sertifioinnin kriteerien mukaista.
Kriteerien täyttymistä valvoo vuosittain ulkopuolinen taho, joka tekee auditointeja eri toimijoiden suunnittelemille ja toteuttamille työmaille.
Tänä vuonna sertifioinnin auditointi osui metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon toimistolle Juvalle. Auditoijana toimi Kiwa Inspectan Klaus Yrjönen.
Mukana oli myös sertifikaatin haltijan edustaja Jukka Hujala.

Aamupäivällä käytiin läpi asiakkuuspäällikkö Vesa Väänäsen johdolla mm. tilaajavastuulain noudattamista, mhy:n jäsenrekisterin päivittämistä sekä työntekijöiden koulutuksen ja hyvinvoinnin edistämisestä mhy Etelä-Savossa. Metsäesimies Jukka Tuomaala kertoi laadunseurantaan eli omavalvontaan liittyviä asioita. Luonnon monimuotoisuus, arvokkaat elinympäristöt sekä uhanalaisten lajien säilyttäminen nousivat keskusteluissa esille myös.
Lisäksi puhuttiin mm. säästöpuiden jättämisestä, energiapuun kestävästä korjuusta sekä metsänkäyttöilmoitusten merkityksestä.

Iltapäivällä siirryttiin satunnaisesti valituille maastokohteille. Ensimmäisellä maastokohteella oli metsuri Seppo Myyryläinen tekemässä taimikonhoitoa.
Auditoija oli erityisen kiinnostunut metsurin työvarusteisiin ja muuhun turvallisuuteen liittyvistä asioista.
Lisäksi keskusteltiin mm. riistan huomioimisesta ja lintujen pesäpaikkojen suojelemisesta.

Toinen maastokohde oli mhy:n korjuupalvelun harvennushakkuu, jossa Heikki Leinonen oli hakkaamassa ja Teijo Kietäväinen ajokoneen puikoissa.
Siellä huomio kiinnittyi juurikäävän torjuntaan sekä rannan suojavyöhykkeeseen. Myös monimuotoisuuteen ja työturvallisuuteen liittyvät asiat olivat esillä.

Päivän viimeinen kohde oli kunnostusojituskohde, jossa erityishuomio kiinnittyi laskeutusaltaiden kokoon ja syvyyteen.

Auditoija antoi päivän päätteeksi palautteen päivän keskustelujen ja maasto-osion pohjalta.
Mitään poikkeamia ei tässä tarkastuksessa löytynyt ja asiat on hoidettu sertifioinnin kriteerejä erinomaisesti noudattaen.
Jatketaan hommia metsissä entiseen tapaan!

Susanna Leskinen
Metsäasiantuntija/ mhy Etelä-Savo