Mhy Etelä-Savon valtuuston syyskokouksen 2023 tiedote

etela-savo

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon valtuusto piti syyskokouksen Mikkelissä 19.12.2023.

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon valtuusto piti syyskokouksen Mikkelissä 19.12.2023.

Hallituksen puheenjohtaja Kaisa Ralli painotti avauspuheessaan yksityisen omaisuuden suojan merkitystä ja metsänomistajien oman päätösvallan tärkeyttä metsiensä käyttöön liittyen. Työpaikkojen säilymisen näkökulmasta hän näki tärkeäksi puutuotteiden jalostusarvon kasvun. Uusien investointien toivottiin sijoittuvan Suomeen ja erityisesti uusia investoreita kaivattiin metsäiseen Etelä-Savoon.

Kuvassa Kaisa Ralli pitämässä puhetta.
Kuvassa Kaisa Ralli pitämässä puhetta.

PTT:n ennustaa vuoden 2024 yksityismetsien puukauppamääriin arvioidaan kahden prosentin kasvua kuluvaan vuoteen verrattuna. Luonnonvarakeskus ennustaa korjuumääriin seitsemän prosentin kasvua.

Mhy Etelä-Savon alueen yksityismetsien puun myyntimääräksi arvioidaan 3,7 milj. m3 ja kantorahatuloiksi 185 milj. euroa. Puunkorjuun ja kuljetuksen määräksi arvioidaan 75 milj. euroa. Mhy Etelä-Savon alueen yksityismetsien rahavirroiksi puukauppaan liittyen arvioidaan olevan yhteensä 260 milj. euroa, arvioi johtaja Petri Pajunen.

Metsänhoitoyhdistyksen rooli puukaupassa on keskeinen. Puukaupallinen edunvalvonta toteutuu puukaupallisten palvelujen kautta. Mahdollisimman suuri avoimesti kaikkien ostajien kesken kilpailutetun puun määrä on kaikkien metsänomistajien yhteinen hyöty ja etu. Puunmyyntisuunnitelmien tavoite on 2,0 milj. m3, joka koostuu 4000 metsänomistajan puukaupasta. Metsänomistajien valtuuttamien toimeksiantokauppojen tavoite on 1,4 milj. m3, joka tarkoittaa 2800 valtakirjalla myytyä kauppaa.

Mhy Etelä-Savon harvennushakkuisiin ja energiapuun korjuuseen painottuvan korjuupalvelun määräksi arvioidaan 450 000 m3. Puuta toimitetaan seitsemän maakunnan alueelle eri tuotantolaitoksille. Kuluvan vuoden aikana on sovittu uusia toimituskohteita erityisesti energiapuun kysynnän vahvistuessa.

Metsänhoidollisissa palveluissa taimikonhoitojen määrän vahvistaminen on yksi perustavoitteita. Metsätalouden uuden kannustejärjestelmän (METKA) arvioidaan edistävän osaltaan taimikonhoitojen määrää. Havupuuvaltaisissa taimikoissa tukea saa 0,7 – 12 metrin ja lehtipuuvaltaisissa taimikoissa 0,7 – 15 metrin pituisiin kohteisiin. Jatkossa kaikissa pituusvaiheissa tuki on 200 €/ha. Alle 3 metrin pituisissa taimikoissa tuki nousee nykyisestä 40 €/ha. Taimikonhoitoihin ei tarvita jatkossa enää ennakkosuunnitelmaa, vaan työlaji muuttuu jälkirahoitteiseksi. Samalle kohteelle on mahdollista saada jatkossa tukea uudelleen viiden vuoden kuluttua edellisen tuen saamisesta. Uuden tukijärjestelmän haku avautuu maaliskuussa 2024.

Metsänviljelyissä sekaviljelyn arvioidaan yleistyvän tulevina vuosina, koska metsissä suositaan kasvavissa määrin sekapuustoisuutta metsien terveydentilan näkökulmasta. Männyn ja koivun viljelymäärien arvioidaan nousevan jatkossa. Hirvitiheydet ovat pysyneet Mhy Etelä-Savossa tavoitteen mukaisella tasolla, joka mahdollistaa kuusen istutuksen vähentämisen.


Metsätilan omistusjärjestelyihin liittyvien palveluihin kysynnän odotetaan pysyvän vahvana. Mhy Etelä-Savo palvelee omistusjärjestelyihin liittyvissä kuten kaikissa muissakin palveluissa kaikilla maakunnan 19 toimistolla.

Metsänhoitoyhdistysten rooli luonnonhoitopalvelujen tuottajana kasvaa toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten sekä metsänomistajien omien tavoitteiden muuttuessa. Mhy Etelä-Savo huomioi luonnonhoitopalvelujen kasvavan roolin tulevan vuoden toiminnassa lisäämällä henkilöstöresurssia sekä metsäammattilaisten osaamista luonnonhoitopalveluissa.

Jäsenmaksuksi päätettiin 85 – 325 euroa pinta-alasta riippuen. Jäsenmaksut sisältävät MTK:n edunvalvontamaksun 23 euroa. Liittymismaksua Mhy Etelä-Savoon ei ole. Tulevana vuonna paperisista jäsenmaksuista peritään MTK:n päätöksen mukaisesti viiden euron laskutuslisä, joten laskut kannattaa muuttaa verkko- tai sähköpostilaskuiksi. Keskeisiä jäsenetuja maakunnallisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen metsäedunvalvonnan lisäksi ovat edullisemmat palveluhinnat, maksuton puunmyyntisuunnitelma, PEFC-metsäsertifiointi, henkilökohtainen metsäasiantuntija, metsäkäynnit, neuvonta metsäasioissa, neljä jäsenlehteä, kaksi MTK:n tuottamaa Mainio-lehteä sekä lukuisat metsänomistajatapahtumat.

Metsänomistajilla on käytettävissään maksutta OmaMetsä-verkkopalvelu, johon on tavoitteena saada valtakunnallisesti 55 000 käyttäjää vuoden 2024 loppuun mennessä. OmaMetsä on tällä hetkellä toiseksi suosituin metsätoimijoiden verkkopalvelu julkisin varoin tuotetun Metsäkeskuksen Metsään.fi -palvelun jälkeen. OmaMetsään on julkaistu uusina ominaisuuksina tekoälyyn, koneoppimiseen ja avoimeen satelliittidataan perustuva palvelu, joka tunnistaa taimikonhoitotarpeita sekä metsien terveyteen ja myrskytuhoihin liittyviä havaintoja metsissä. Palvelu löytyy uusina karttatasoina OmaMetsästä. Aineistot kattavat koko Suomen. Karttatasot päivittyvät kasvukauden aikana kesä-elokuussa viikoittain.

Toiminnan ja palveluiden laatu on yhdistyksellä keskeisessä roolissa, jonka eteen on tehty pitkäjänteistä työtä. Mhy Etelä-Savolla on ISO 9001 -sertifioitu laatujärjestelmä, joka auditoidaan ulkoisesti uudelle kaudelle kevään aikana. Asiakaspalaute-järjestelmää uudistetaan ja automatisoidaan osana jatkuvaa laadunhallinta- ja palautejärjestelmää.

Metsänomistajille järjestetään monipuolisesti tilaisuuksia webinaarien, paikallisten sekä pääkaupunkiseudulla järjestettävien tapahtumien muodossa. Tulevan vuoden suurin tapahtuma on Juvalla heinäkuussa järjestettävä Metsä Rokkaa -tapahtuma. Päivä- ja iltatapahtumaan odotetaan yhteensä 6000-7000 kävijää.

Nuoret tulevaisuuden metsänomistajina ja metsäammattilaisina halutaan huomioida osana yhdistyksen toimintaa konkreettisin teoin. Valtuusto korosti nuorille suunnattujen tapahtumien tärkeää merkitystä useassa puheenvuorossa.

Mhy Etelä-Savon metsänomistajat saavat sadan arvon euroisen lippupaketin Metsä Rokkaa -iltatapahtumaan sopimalla ajalla 1.1 – 31.5.2024 yli 300 m3 puukaupan toimeksiantopalvelun (pystykauppa tai korjuupalvelu) tai yli kolmen hehtaarin taimikonhoitohankkeen.


MTK:n valtuuskunnan päättämien sääntömuutosten johdosta isoimmissa Metsänhoitoyhdistyksissä MTK:n metsävaltuuskunnan edustajien määrä nousee. Mhy Etelä-Savosta valittiin aiemman yhden edustajan sijaan kolme jäsentä.

MTK:n metsävaltuuskuntaan valittiin seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Varsinainen jäsenHenkilökohtainen varajäsen
Vuoden 2024 hallituksen pj (valitaan tammikuussa)Vuoden 2024 hallituksen vpj (valitaan tammikuussa)
Noora Ruuth (Mikkeli) Taina Pietarinen (Kangasniemi)
Kari Turunen (Enonkoski)  Ville Rouhiainen (Mikkeli) 

Metsänhoitoyhdistyksen valtuustovaalit järjestetään syksyllä 2024. Ehdokasasettelu alkaa kesäkuussa. Ehdolle voivat asettua kaikki Mhy Etelä-Savon jäsenet. Valtuustoon vuosille 2025 – 2028 valitaan vaaleissa 45 eniten ääniä saanutta ehdokasta. Hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

Valtuusto vahvisti tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Vuoden 2024 budjetissa liiketoiminnan liikevaihdoksi arvioidaan 19,8 milj. euroa. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo työllistää toimihenkilöitä, yrittäjiä ja metsureita 330 htv.

Lisätietoja:

Kaisa Ralli                                                                        Petri Pajunen
puheenjohtaja                                                                 johtaja
p. 0400 845 925                                                              p. 040 7766 212

Mhy Etelä-Savo toimii Enonkosken, Hirvensalmen, Joutsan (pl. Leivonmäki), Juvan, Kangasniemen, Sulkavan, Pertunmaan, Puumalan ja Rantasalmen kuntien alueilla sekä Mikkelin (pl. Ristiina ja Suomenniemi), Pieksämäen ja Savonlinnan kaupunkien alueilla. Mhy Etelä-Savon toimialueen metsäpinta-ala on 742 000 ha ja metsänomistajien määrä 19 200 kpl. Palvelutoimistoja maakunnassa on 19 kpl. Yhdistys työllistää 330 htv.

Kuvassa Pekka Liimatainen ja Jussi Laitinen, joita muistettiin kokouksen alussa kuluvan vuoden merkkipäivien johdosta.
Kuvassa Pekka Liimatainen ja Jussi Laitinen, joita muistettiin kokouksen alussa kuluvan vuoden merkkipäivien johdosta.

Ajankohtaista

 1. Brysselissä mhy-puheenjohtajien reissulla

  Brysselissä mhy-puheenjohtajien reissulla

  Etelä-Savo

  Mhy-puheenjohtajien Brysselin matkalla tutustuttiin siihen, mitä metsäedunvalvonnallinen työ konkreettisesti pitää sisällään.

  Lue lisää
 2. Jäsenmaksupostitus käynnissä - ensimmäiset jo perillä

  Jäsenmaksupostitus käynnissä - ensimmäiset jo perillä

  Etelä-Savo

  Vuoden 2024 sähköiset jäsenlaskut ovat jo saapuneet jäsenillemme. Perinteiset paperilaskut ovat vielä matkalla. Jos laskussasi on korjattavaa, ota yhteyttä etelasavo@mhy.fi tai 015 357 4000.

 3. Ajokone kuorma päällä.

  Etelä-Savon puukauppalukuja vuodelta 2023

  Etelä-Savo

  Etelä-Savossa puukauppamäärä oli kokonaisuudessaan 5,8 miljoonaa kiintokuutiometriä, joka on kuusi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Yksityismetsien osuus oli hieman alle 80 prosenttia.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset