Metsäteihin kannattaa panostaa

23.3.2018

Nyt kannattaa panostaa metsäteihin

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut asetusmuutoksen, joka nostaa metsäteiden perusparannuksen ja uusien metsäteiden tukea eteläisessä ja keskisessä Suomessa.

Ministeriön lausunnolla olevan esityksen mukaan jatkossa metsäteiden perusparannukseen on saatavissa Metsäkeskuksen myöntämää kemera-tukea peräti puolet tiehankkeen arvonlisäverottomista kokonaiskustannuksista, mikäli tie muutoin täyttää rahoitustuen ehdot. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan muutos voisi tulla voimaan ensi kesäkuun alusta; parhaimmillaan toukokuun puolessa välistä.

Miksi metsäteihin kannattaa panostaa?
Metsätalouden näkymät ovat valoisat, puulla on tällä hetkellä hyvä kysyntä ja puun käyttö on kasvusuunnassa.

Hyväkuntoinen metsätie mahdollistaa ympärivuotisen puunkorjuun ja nostaa puuston sekä koko metsätilan arvoa merkittävästi. Myös metsänhoitotöiden teko helpottuu ja tuottaa säästöjä hyväkuntoisen metsätien ansiosta.

Milloin metsätien perusparantaminen on ajankohtaista?
Tavallisimmin tien kunnossapidosta ei ole riittävästi huolehdittu tien nykyiseen käyttöön nähden. Tien runko on painunut vuosien mittaan muun muassa raskaiden puukuljetusten vuoksi ja tien rungosta on noussut kiviä näkyviin. Tien rungon muoto on muuttunut, jolloin vesi ei valu tieltä reunaojiin vaan jää tielle. Lisäksi tien rummut voivat olla rikkoontuneet ja ojat tukkeutuneet, jolloin vesi jää seisomaan reunaojiin ja tien runko ei pysy kuivana. Näin ollen tien kantavuus on kärsinyt.

Toisaalta metsätie ei välttämättä vastaa mitoitukseltaan puunkorjuun nykyvaatimuksia esimerkiksi tien leveyden tai kääntöpaikan mitoituksen suhteen, jolloin perusparannus on tarpeen.

Mitä metsätien perusparannus pitää tavallisimmin sisällään?
Tien perusparannushankkeessa tien runko korjataan ja muotoillaan kaivinkonetyönä. Lisäksi tukkeutuneet reunaojat avataan ja rumpuputket uusitaan, mikäli niissä on korjaustarvetta. Tien kantavuutta parannetaan tarpeellisissa paikoissa suodatinkankaalla ja ennen kaikkea ajamalla tielle riittävä murskekerros. Perusparannuksen yhteydessä tielle rakennetaan nykyään käytössä olevalle puutavara-autokalustolle riittävä ja kunnollinen kääntöpaikka.

Tien perusparannushanke vaatii ennakkosuunnitelman, joka laaditaan metsänhoitoyhdistyksen toimesta.

Tiekunta ei ole pitänyt kokouksia vuosiin eikä ole muutenkaan ollut aktiivinen tien hoidossa. Kuinka tällaisessa tapauksessa tien perusparannushanke voidaan laittaa käyntiin ja tiekunta toimintaan?
Tässä tapauksessa kannattaa ottaa yhteyttä esimerkiksi metsänhoitoyhdistykseen, jonka kautta tien perusparannushanke voidaan laittaa vireille. Yhdistyksen toimesta voidaan kutsua tien osakkaat koolle ja tällä tavoin laittaa tiehanke käyntiin ja tiekunta toimimaan.

Millaista tukea on saatavissa metsäteiden perusparannukseen ja tekoon?
Metsäkeskus voi myöntää Kestävän metsätalouden rahoitustukea yhteishankkeina toteutettavaan metsäteiden perusparannukseen sekä uuden metsätien tekemiseen. Lisäksi valtio myöntää ELY-keskusten kautta avustusta tiekunnille yksityisteiden perusparannukseen.

Kuinka suuri on tuen osuus metsätiehankkeissa?
Yhteishankkeena toteutettavaan metsätien perusparannukseen voi ministeriön lausunnolla olevan esityksen mukaan jatkossa saada Kestävän metsätalouden rahoitustukea peräti 50 % toteutuneista kokonaiskustannuksista. Uuden metsätien tekemiseen yhteishankkeena voi tukea jatkossa saada 30 % toteutuneista kustannuksista.

Mitä ehtoja tuen saamiselle on metsätiehankkeissa?
Metsänparannusvaroin rakennetun metsätien tai toteutetun metsätien perusparannuksen valmistumisesta tulee olla kulunut yli 20 vuotta. Tästä määräajasta voidaan poiketa, mikäli tien perusparannuksen tarve johtuu siitä, että tien käyttö oleellisesti muuttunut tai tie on nykyiseen puutavaran kuljetuskalustoon nähden rakennettu alun perin alimittaiseksi esimerkiksi siltojen, ajoradan leveyden, tierungon kantavuuden tai liitännäisalueiden osalta.

Perusparannushankkeissa metsätalouden kuljetusten osuus on oltava vähintään 30 % tiellä tapahtuvista kuljetuksista. Jos kyseessä on uuden tien tekeminen, niin metsätalouden liikenteen osuus on oltava yli puolet metsätien liikenteestä. Tämä määritetään yleensä tieyksikkölaskelman perusteella.

Rahoitettavan metsätien pituus on vähintään 500 metriä, ellei kyseessä ole metsäkuljetuksen estävän maastovaikeuden poistaminen. Tien vaikutusalueen on myös oltava riittävän iso.

Lisäksi metsätien tieoikeudet tulee olla kunnossa ja tiellä tulee olla tiekunta perustettuna, jonka vuoksi tiehanke voi vaatia tietoimituksen. Tietoimituksen kustannukset ovat osa tiehankkeen kokonaiskustannuksia ja näin ollen kemera-rahoitustuen piirissä.

Kuinka paljon uuden metsätien teko tai metsätien perusparannus maksaa?
Millä perusteella kustannukset jaetaan tiehankkeen osakkaiden kesken?

Metsätien perusparannushankkeen kustannukset riippuvat merkittävästi siitä, missä kunnossa kunnostettava tie on. Uuden tien teon kustannuksiin vaikuttaa erityisesti maasto, johon tie on tarkoitus rakentaa. Rahoitustuen ehtojen mukaisesti toteutettavan metsätien perusparannushankkeen kulut ovat tavallisimmin noin 12 000 - 14 000 euroa/kilometri + alv ja uuden metsätien teon kustannukset tyypillisesti vähintään 14 000 - 17 000 euroa/kilometri + alv.

Mutta tässä on muistettava se, että kustannukset riippuvat hankkeen lähtökohdista ja olosuhteista, jokainen tiehanke on omanlaisensa.

Tiehankkeen kustannukset jaetaan tieyksikkölaskelman mukaisesti tien osakkaiden kesken.

Kuinka kauan aikaa metsätiehankeen läpivieminen kestää?
Metsätiehanke on usein vähintään vuoden kestävä projekti siitä hetkestä alkaen, kun tiehanketta aletaan suunnitella osakkaiden kesken siihen hetkeen, kun tiehanke on valmis.

Kuinka metsätien perusparannushanke tai uuden metsätien teko voidaan laittaa vireille?
Kannattaa ottaa yhteyttä suoraan joko metsänhoitoyhdistyksen tie- ja oja-asiantuntijaan tai paikalliseen metsäneuvojaan, jonka kautta myös tieto menee tie- ja oja-asiantuntijalle. Tällä tavoin tiehankkeen selvitystyö ja suunnittelu voidaan laittaa käyntiin.

Kalle Kaartinen
Erityisasiantuntija mhy Etelä-Savo