Metsätalous tuo hyvinvointia koko maalle

14.9.2018

Suurin osa Suomen metsistä on yksityisten ihmisten omistamia. Metsätalouden, eli metsänhoidon ja puun myynnin, harjoittaminen tuo elannon tai osan siitä jopa 600 000:lle metsänomistajalle. Suomen vientituloista yli 20 % tulee metsäteollisuudesta.

Metsätalous ja -teollisuus tuovat paljon rahaa aluetalouteen työllistämällä sekä kaikkien yhteiseksi hyväksi verotuloina. Metsänhoitotyöt, kuten metsänistutus, työllistävät myös paljon nuoria kesätöihin. Metsät palvelevat myös virkistys- ja matkailukäytössä.

Metsää käytetään, hoidetaan ja uudistetaan
Suomen metsissä tehdään erilaisia hakkuita vuosittain noin 2 %:lla metsäpinta-alasta. Tästä noin kolmannes on päätehakkuuta ja kaksi kolmasosaa harvennushakkuuta. Ylivoimaisesti suurin osa metsistä siis jatkaa kasvuaan vuodesta toiseen ihan rauhassa.

Harvennushakkuilla nuorta, kasvavaa metsää harvennetaan niin, että puilla on tilaa kasvaa. Harvennushakkuilla korjataan pienempää kuitupuuta, jota käytetään selluloosan ja siitä tehtävän paperin valmistuksessa. Avohakkualalta saadaan myös järeää tukkipuuta, josta saadaan sahatavaraa rakentamiseen ja vaikkapa huonekaluihin. Osaa metsistä kasvatetaan myös ns. jatkuvalla kasvatuksella, jossa metsästä hakataan suurimmat puut parinkymmenen vuoden välein.

Metsäluonto huomioidaan kaikessa metsätaloudessa
Suomessa istutetaan joka vuosi jopa 150 miljoonaa puuta. Suomen metsät kasvavat enemmän kuin niitä hakataan, joten metsien hiilivarasto kasvaa koko ajan, samalla kun niitä voidaan käyttää uusiutuvan raaka-aineen lähteenä.

Metsänhoidossa huomioidaan aina metsien monimuotoisuus. – Metsälaki ja metsäsertifiointi edellyttävät, että tärkeät luontokohteet säästetään ja monimuotoisuutta edistetään. Hakkuiden yhteydessä jätetään aina säästöpuita ja lahopuut, jotka ovat monen uhanalaisen eläimen koti, jätetään metsään paikalleen, muistuttaa metsäasiantuntija Lea Jylhä MTK:sta.

Metsätalouden toimenpiteissä huolehditaan myös vesistöistä. - Vesistöjen varsille jätetään suojakaista, joka estää ravinteiden ja maa-aineksen huuhtoumista veteen, Jylhä kertoo.

Metsänhoitoyhdistys metsänomistajan apuna
Metsänhoitoyhdistykset toimivat koko maassa ja huolehtivat metsänomistajien neuvonnasta.
Neuvojan tehtävänä on auttaa metsänomistajaa löytämään kullekin metsikkökuviolle juuri sille kasvupaikalle sopiva hoitomenetelmä tai hakkuutapa, huomiomaan sillä sijaitsevat mahdollisesti metsäluonnon kannalta arvokkaat kohteet sekä auttaa metsänomistajaa saamaan puulleen mahdollisimman hyvä hinta. Metsänomistajan avuksi tehdään usein metsäsuunnitelma, josta kaikki nämä tiedot löytyvät kätevästi.

Metsäomistajalle uusia palveluita
Metsäasiantuntija Tiina Salminen on ollut kehittämässä metsänhoitoyhdistyksille uutta metsäsuunnitelmatuotetta, joka tarjoaa metsänomistajalle entistä paremmat mahdollisuudet esimerkiksi jatkuvapeitteisen metsätalouden tai maisemansuojeluun tähtäävän metsätalouden harjoittamiseen.

- Kehitämme toimintaamme ja palveluitamme metsänomistajien tarpeen mukaan. Tutkimusten perusteella yhä useampi metsänomistaja on kiinnostunut erilaisista vaihtoehtoisista metsänkäsittelyn muodoista ja haluamme vastata kysyntään, Salminen kertoo.

Metsäsuunnitelmaan voidaan kirjata vaikka se, että maiseman säilyttämisen kannalta päätehakkuussa jätetään metsään mahdollisimman paljon ja tasaisesti mäntyjä, jolloin kaukomaisema säilyy metsäisenä tai että metsää halutaan kasvattaa ilman avohakkuuta.


Anne Rauhamäki