Haastaako avoin metsävaratieto perinteisen metsäsuunnitelman?

07.6.2021

Sekä avoin metsävaratieto että metsäsuunnitelma tarjoavat perustietoa metsätilasta, sen puustosta sekä tulevista toimenpidetarpeista. Monilta osin ne ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Avointa metsävaratietoa tuotetaan pääasiassa kaukokartoitusmenetelmin eli laserkeilauksella ja ilmakuvauksella. Kaukokartoitusmenetelmin tuotetut tiedot antavat kokonaiskuvan metsätilasta, mutta tiedot voivat toisinaan olla hyvinkin epätarkkoja. Metsäsuunnitelma puolestaan tehdään henkilökohtaisesti metsänomistajalle ja sen tekemiseen sisältyy aina perusteellinen maastotyö.  

Maastotyö mahdollistaa tarkat ja monipuoliset tiedot metsästä 
Avoimen metsävaratiedon helposta saatavuudesta huolimatta metsäsuunnitelmien kysyntä on pitänyt pintansa. Eikä suotta, sillä tilakohtaisesti tehty metsäsuunnitelma tarjoaa monia lisähyötyjä avoimeen metsävaratietoon verrattuna. Metsäsuunnitelmaa tehdessä olennaisessa osassa on maastotyö, jonka ansiosta metsätilalta saadaan tuotettua tarkempaa ja monipuolisempaa tietoa.  

Puustotietojen lisäksi esimerkiksi mahdolliset metsätuhot, ravinnehäiriöt sekä kunnostusojitustarve tulevat huomioiduksi maastossa paremmin. Kaukokartoitusmenetelmin ei myöskään saada määritettyä aina parasta uudistamismenetelmää tai hakkuujärjestystä. Maastotyön ansiosta metsäsuunnitelman perusta eli kuviointi saadaan tehtyä metsänhoidollisesti toimivaksi kokonaisuudeksi. Avoimen metsävaratiedon automaattikuviointiin liittyy usein epätarkkuuksia. 

Metsänomistajan tavoitteet huomioon 
Metsänomistajalla voi olla metsätilansa hoidon ja käytön suhteen erilaisia tavoitteita ja tarpeita. Perinteinen metsäsuunnittelu mahdollistaa vuorovaikutuksen metsänomistajan ja metsäsuunnittelijan välillä, jolloin metsäsuunnitelma voidaan laatia vastaamaan metsänomistajan henkilökohtaisia tavoitteita. Suunnitelma voidaan tehdä esimerkiksi monitavoitteisuutta painottaen, jolloin muun muassa toimenpide-ehdotukset suunnitellaan tukemaan kyseistä tavoitetta. Avoin metsävaratieto ei huomioi metsänomistajan omia tavoitteita, vaan toimenpide-ehdotukset perustuvat automaattisesti laskettuihin malleihin.   

 Avoimesta metsävaratiedosta metsänomistaja saa helposti ja nopeasti suuntaa antavan käsityksen metsänsä tilanteesta. Pienellä metsätilalla kaukokartoitetut metsävaratiedot voivatkin olla sellaisenaan riittäviä. Etenkin, jos metsänomistaja tuntee metsänsä ja sen käsittelytarpeet hyvin. Suuremmilla metsätiloilla perinteisen metsäsuunnitelman tarve korostuu. Metsäsuunnitelman tarkat toimenpide-ehdotukset, kestävä hakkuusuunnite sekä seuraavan 10 vuoden tulo- ja menoarvio auttavat metsän käytön ja toimenpiteiden ajoituksen suunnittelussa.  

Metsänhoitoyhdistysten uudessa OmaMetsä-palvelussa on pohjana Metsään.fi -metsävaratiedot. Mikäli tilalla on ajantasainen/tuore metsäsuunnitelma, tiedot päivittyvät palveluun.  

Jos olet kiinnostunut uuden metsäsuunnitelman tilaamisesta, ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi tai toimistomme palvelunumeroon 015 357 4000.