Puumarkkinakatsaus marraskuu 2017

13.11.2017

Vaikeat korjuuolosuhteet ohjaavat puun kysyntää kovan maan kohteisiin

Poikkeuksellisen runsaat syyssateet ovat heijastuneet kuluvan syksyn puukauppaan. Puun korjuu on jouduttu keskittämään lähes yksinomaan kesäkorjuukohteisiin. Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan kovan maan leimikoilla ja erityisesti havutukkileimikoilla on nyt hyvin kysyntää. Myös kuitupuun kysyntä on Äänekosken sellutehtaan käynnistymisen myötä jonkin verran parantunut.

Yksityismetsien puukauppaa on kokonaisuudessaan käyty viime vuoden syksyn tahtiin. Tukkia ostettiin tammi-syyskuussa kolme prosenttia enemmän ja kuitupuuta kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Nimellinen puun hinta nousi vastaavana aikana kolmisen prosenttia viime vuodesta. Koivukuidun hintakehitys on ollut kaikkein heikointa johtuen koivukuidun riittämättömästä kysynnästä ja koivukuidun isosta tuontimäärästä.

Metsäteollisuuden markkinatilanteessa ei ole tapahtunut radikaaleja muutoksia. Suomen talous kasvaa tällä hetkellä reipasta vauhtia. Sahatavaran, kartongin ja sellun vienti vetää edelleen oikein hyvin. Massa- ja paperiteollisuus kannattaa osavuositulosten perusteella erinomaisesti. Mäntysahatavaran heikko hintakehitys rassaa sahateollisuuden kannattavuutta. Puutuoteteollisuuden kannattavuudessa on kuitenkin hyvin suuria eroja yritysten välillä.

Kuluvana vuonna sekä tukin että kuidun käyttö on teollisuudessa kasvanut yli 2 miljoonaa kuutiometriä vuodesta 2016. Tammi-syyskuussa tukkia jalostettiin sahoilla ja vaneritehtaissa yli 1,2 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Massa- ja paperiteollisuudessa puuraaka-aineen käyttö samalla yhdeksän kuukauden ajanjaksolla kasvoi puolestaan noin miljoona kuutiometriä.

Kotimaisen puun hakkuita on kuluvana vuonna tehty enemmän kuin koskaan. Tammi-syyskuussa korjattiin puuta neljä miljoonaa kuutiometriä viime vuotta enemmän. Tukin hakkuut kasvoivat 1,4 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Puun tuonti on supistunut, mikä on osaltaan lisännyt kotimaisen puun hakkuita. Toisaalta hakkeen tuonti on kasvanut, mikä heikentää kotimaisen kuitupuun menekkiä.

Kotimaisen puun kysyntänäkymä jatkuu suotuisana
Sahateollisuuden puuvarantotilanne on toteutuneiden tuotantomäärien, hakkuiden ja puukauppamäärien perusteella hyvin tiukka. Kuitupuuta käyttävillä toimijoilla puuvarannot ovat paremmat, mutta heidänkin ostoaktiivisuus on metsänhoitoyhdistysten arvioiden perusteella parantunut. Metsänomistajien kannattaakin aktiivisesti tarjota myyntiin kovan maan leimikoita ja kilpailuttaa kaikki potentiaaliset ostajat metsänhoitoyhdistyksen avustuksella.

Tilapäisistä korjuuhankaluuksista huolimatta puukaupan ennusmerkit ensi vuodelle ovat edelleen hyvät. Sekä PTT että Luke ennustivat lokakuun alussa, että kotimaista puuta käytetään vuonna 2018 yhä enemmän. Sellun, kartongin sekä sahatavaran ja vanerin vientimäärien ja tuotannon ennustetaan kasvavan, ja tämä lisää puun kysyntää yksityismetsistä. Paperiteollisuuden uusi työehtosopimus on myös puun käytön kannalta myönteinen ratkaisu.

Puukauppojen kilpailutuksessa tulee huomioida kaikki kaupan kokonaisarvoon vaikuttavat tekijät myös mahdolliset puukauppojen maksatuksiin liittyvät rahoitusehdot. Metsänomistajille puukauppojen tekemiseen liittyvät palvelut löytyvät luontevimmin metsänhoitoyhdistyksistä.

Annan mielelläni lisätietoja.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
erno.jarvinen@mtk.fi
puhelin 040 3517978