Puumarkkinakatsaus helmikuu 2017

23.2.2017

Kotimaisen puun käyttö on ennätyksellistä - metsänomistajat vastaavat huutoon

Kotimaisen puun käyttö kasvoi vuonna 2016 sahatavaran, kartongin ja sellun tuotannossa (kuva 1). Painopaperien tuotanto laski odotetusti paperin kysynnän vähetessä. Viimeisimpien ulkomaankauppatilastojen valossa Suomesta viedään sahatavaraa ja kartonkia enemmän kuin koskaan.

Yksityismetsien puukauppa on vastannut erinomaisesti puun tarpeen kasvuun. Puuta on myös korjattu kotimaan metsistä hyvin vilkkaasti. Yksityismetsissä olevaa tarjontapotentiaalia osoittaa kasvavista kauppamääristä huolimatta tasaisena jatkunut puun hintakehitys. Kaikelle puulle ei valitettavasti tällä hetkellä ole riittävästi käyttöä. Kotimaisen puumarkkinoiden ennakoitavuudesta ja kasvumahdollisuuksista ulkomaisten investoijien kiinnostuksen herääminen on erittäin hyvä merkki.

Tuontipuun osuus puun kokonaiskäytöstä on onneksi supistunut, mutta merkittävä osa nykyisestäkin tuontipuumäärästä pystyttäisiin korvaamaan kotimaisella kuitupuulla ja yksityisten sahojen hakkeilla.

Puukauppa käy erittäin vilkkaasti - tuonti jarruttaa puukaupan lisäkasvua
Helmikuun puoliväliin mennessä yksityismetsistä on myyty yli viidennes enemmän puuta kuin vuonna 2016 vastaavana viikkoina (kuva 2). Viimeisen 20 vuoden aikana ainoastaan vuonna 2005, jolloin metsäverotuksen siirtymäkausi sekä vuonna 2007 sahatavaran hintapiikin aikana puuta on yksityismetsistä myyty kuluvaa vuotta vilkkaammin.

Puukaupassa havutukkien ja erityisesti kuusitukin kysyntä näyttää parhaalta. Metsänomistajien kannattaa aktiivisesti tarjota markkinoille havutukkileimikoita. Sahateollisuus toimii aikaisempiin vuosiin verrattuna selkeästi pienemmillä tukkivarannoilla ja ostotarve on jatkuvaa. Puukaupoissa ei pelkkä yksikköhinta ratkaise, vaan tukin tarkalla talteenotolla voi paisuttaa puukauppatiliä merkittävästi. Metsänhoitoyhdistyksissä on paras osaaminen leimikoiden kilpailutukseen ja katkonnan valvontaan.

Puukaupan lisäkasvun ongelmaksi on muodostunut koivukuitu, jota pystyleimikkojen ostossa kertyy vuosi vuodelta enemmän. Koivukuidunkin menekkiongelmiin ainoa lääke on uudet puun käyttöä lisäävät investoinnit. Energiatuotanto ei koivukuidun ongelmaa ratkaise. PTT:n ja Luken suhdanne-ennusteiden perusteella kotimaisen puun käytön ja hakkuiden pitäisi vuonna 2017 edelleen kasvaa. Tämä ennakoi myös puukaupan jatkumista vilkkaana.

Metsäteollisuuden kannattavuus on hyvä - sahatavaran hinnoissa on mustia pilviä
Metsäteollisuuden kannattavuus ja erityisesti massa- ja paperiteollisuuden tuloksentekokyky on viime vuosina ollut hyvä. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä pörssinoteerattujen metsäteollisuusfirmojen selluliiketoiminnan (kuva 3) kannattavuus jonkin verran heikkeni ennen kaikkea alempien sellun maailmanmarkkinahintojen vuoksi. Paperin ja kartongin tuotanto kannatti sellua heikommin (kuva 4), mutta kyseisten tuotteiden osuus yhtiöiden liikevaihdosta on hyvin merkittävä. Puutuotteissa erityisesti vaneri kannattaa hyvin (kuva 5).

Sahateollisuuden kannattavuutta ei pörssinoteerattujen yritysten tulosten perusteella pysty arvioimaan. UPM:lla ja Metsä Groupilla sahatavaran tuotanto on osa selluteollisuutta ja Stora Ensolla rakennustuoteosavalmistuksen osuus puutuoteliiketoiminnasta on merkittävä. Kokonaisuutena UPM kannatti isoista metsäyhtiöistä parhaiten, Metsä Group toiseksi ja Stora Enso kolmanneksi parhaiten.

Metsäyhtiöt arvioivat vuositulosten julkistamisen yhteydessä liiketoiminnan kannattavuuden jatkuvan ennallaan vuoden 2017 alkupuolella ennallaan. Isoimmat riskit liiketoimintaan tulevat maailmantalouden epävarmoista näkymistä. Sahatavaran tuottajilla lankut menevät kaupaksi, mutta hintakehitys on ongelmallisempi. Kevättä kohden kaikkien puutuotteiden kysynnän pitäisi kausiluontoisesti vilkastua. Sahateollisuuden kannattavuudessa on markkina-alueista ja tuotepaletista riippuen isoja eroja.

Kuva 1: Metsäteollisuuden tuotannon kehitys, lähde: Metsäteollisuus ry

Kuva 2: Puukauppamäärä kumulatiivisesti viikoilla 1-6 eri vuosina

Kuva 3: Selluteollisuuden liiketulos vuosineljänneksittäin

Kuva 4: Paperi- ja kartonkiteollisuuden liiketulos vuosineljänneksittäin

Kuva 5: Puutuoteteollisuuden liiketulos vuosineljänneksittäin

Annan mielelläni lisätietoja.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
erno.jarvinen@mtk.fi
puhelin
040 3517978