Alhaiset taimikonhoitomäärät uhka tuleville hakkuumahdollisuuksille

18.9.2017

Metsätalous on ollut pari viime vuotta vahvassa kasvussa. Metsäteollisuuden investoinnit lisäävät metsäteollisuuden raaka-ainetarvetta 10-12 miljoonalla kuutiolla, mikä on näkynyt Kaakkois-Suomessa puukaupan vilkastumisena. Metsänomistajien into panostaa metsänhoitoon ei ole kuitenkaan noussut puukauppamäärien ja lisääntyneiden kantorahatulojen kasvun myötä, päinvastoin.

Pahaksi ongelmaksi on nousemassa taimikonhoitomäärien lasku, joka on jatkunut jo usean vuoden ajan. Nykyinen metsien hoidon laskenut taso tulee johtamaan 30-40 vuoden kuluessa metsien tuottokunnon, laadun, terveyden ja tuhonkestävyyden huomattavaan heikkenemiseen sekä hakkuumahdollisuuksien laskuun.

Taimikoiden kunto heikentynyt

Valtakunnan metsien tuoreet inventointitulokset kertovat, että Kaakkois-Suomen nuorista taimikoista metsänhoidolliselta tilaltaan hyviksi luokitellaan enää vajaa puolet eli 45 prosenttia. Loput luokitellaan tyydyttäviksi, välttäviksi tai vajaatuottoisiksi. Luonnonvarakeskus toteaa, että jo kertyneet taimikonhoitorästit huomioiden taimikonhoitomäärä tulee  nostaa Kaakkois-Suomessa tulevalla 5-vuotiskaudella lähes kaksinkertainen viimeisen 5 vuoden taimikonhoitoalaan verrattuna, jos halutaan säilyttää metsän hyvässä tuottokunnossa.

Hakkuumahdollisuudet ja puukauppatulot laskevat

Metsien tuottotutkimukset kertovat karua kieltään, mitä taimikon hoitamattomuus merkitsee puumäärä- ja kantorahakertymään. Kun taimikonhoitotyöt tehdään ajallaan, kertyy etelä-suomalaisesta kuusikosta kiertoajan kuluessa tukkipuuta n. 370 kuutiota hehtaarilta ja kuitupuuta n. 185 kuutiota. Jos taimikonhoito jätetään tekemättä, laskee tukkipuun määrä n. 240 kuutioon hehtaarilta ja kuitupuun n. 220 kuutioon.

Kuusikossa, jossa taimikonhoitotyöt tehdään ajallaan, kantorahakertymä kiertoajan kuluessa on noin 23 000 euroa hehtaarilta. Vastaavasti kuusikosta, jossa taimikonhoitotyöt jätetään tekemättä, kantorahakertymä jää noin 16 000 euroon hehtaarilta.

Lakimuutos tukemaan taimikonhoitomäärien nostoa

Laskevista taimikonhoitomääristä johtuen kestävän metsätalouden rahoituslakiin (kemera) tehtiin muutos tavoitteena saada taimikonhoitomäärät kasvuun. Lakimuutoksen suurin uudistus on, että jatkossa valtion tukea saa myös taimikon varhaishoitoon. Entinen laki mahdollisti tuen saannin vain yli 2 metrisille taimikonhoitokohteille, nyt tukea saa 0,7 metrin pituuden ylittävälle taimikolle.

Taimikon varhaishoitotukea, jonka suuruus on 160 €/hehtaari, saa 0,7 – 3 metrin pituisten taimikoiden hoitotöihin. Varttuneisiin taimikoihin, joiden pituus on yli 3 metriä ja runkojen keskiläpimittaa jää hoitotyön jälkeen alle 16 cm, saa tukea 230 €/hehtaari. Jos varttuneen taimikon hoitokohteelta kerää talteen pienpuun (energiapuun), saa pienpuun keruuseen tukea 200 €/ha. Pienpuuta pitää kertyä vähintään 35 kuutiota hehtaarilta.

 

Pekka Vainikka
elinkeinopäällikkö
Suomen metsäkeskus, kaakkoinen palvelualue

 

 

 

Yksityismetsien kunnittainen taimikonhoitotarve (ha/vuosi) 

 sekä vuoden 2016 ja 1.1.-31.7.2017 tehdyt taimikonhoitotyöt

       

 

Metsänhoidollinen

Taimikonhoito-

Taimikonhoito-

Kunta

taimikonhoito-

määrä 2016,

määrä, 1.1. -31.7.2017,

 

tarve, hehtaaria/vuosi

hehtaaria

hehtaaria

Imatra

140

105

30

Lappeenranta

1720

1280

670

Lemi

240

155

75

Parikkala

520

395

140

Rautjärvi

630

230

140

Ruokolahti

850

675

350

Taipalsaari

330

280

150

Yhteensä

4430

3120

1555